DATE DE CONTACT

Adresa: str. Alexe Mateevici 60, birou 210, 214, 216
Site-ul departamentului: quality.usm.md

PREZENTARE

Misiunea departamentului:  implementarea şi monitorizarea sistemului de management al calităţii, procesului de formare profesională la Ciclul I Licenţă şi Ciclul II Master, formare continuă în cadrul Universităţii de Stat din Moldova.

Obiective:

 1. Monitorizarea structurilor de asigurare a calităţii învăţământului în cadrul USM
 2. Asigurarea condiţiilor  curriculare de integrare a  USM în spaţiul unic educaţional european
 3. Evaluarea  calităţii condiţiilor/resurselor, procesului şi rezultatelor formării profesionale iniţiale și continue în cadrul USM
 4. Organizarea şi coordonarea stagiilor de practică

Direcții de activitate: 

 ASIGURARE A CALITĂŢII

 • Organizarea sistemului de asigurare a calităţii
 • Elaborarea indicatorilor şi metodologiei de asigurare a calităţii
 • Monitorizarea procesului de asigurare a calităţii
 • Elaborarea criteriilor de evaluare a calităţii
 • Monitorizarea activităţii Comisiilor de asigurare a calităţii
 • Elaborarea regulamentelor interne
 • Coordonarea procesului de elaborare a programelor de studii
 • Coordonarea elaborării şi aplicării suportului curricular
 • Crearea condițiilor și monitorizarea internă a procesului de evaluare externă

DEZVOLTARE CURRICULARĂ

 • Definirea și atingerea obiectivelor strategice ale Universității cu privire la calitatea în învățământul superior
 • Monitorizarea elaborării planurilor de învăţământ
 • Coordonarea procesului de elaborare a curricula, ciclul I Licenţă şi Ciclul II Master
 • Planificarea și coordonarea sistemului de management al calității prin integrarea propunerilor din partea structurilor de calitate din cadrul facultăţilor
 • Monitorizarea implementării documentelelor specifice asigurării calității și deciziilor luate
 • Elaborarea și monitorizarea implementării procedurilor și activităților de asigurare a calității
 • Monitorizarea procesului de elaborare publicaţiilor metodico-didactice (manuale, suporturi de curs, note de curs, ghiduri metodice)

EVALUARE

 • Elaborarea și monitorizarea implementării strategiei de evaluare
 • Acordarea suportului metodic în elaborarea instrumentelor de evaluare (testelor)
 • Determinarea criteriilor şi indicatorilor de evaluare a calității serviciilor educaționale
 • Evaluarea documentelor normativ-reglatorii ale procesului de învăţământ (planuri, curricula, materiale didactice)
 • Acordarea de asistenţă metodică în problemele aplicării metodologiei de asigurare a calităţii
 • Evaluarea calităţii procesului de studii/ Evaluarea activităţii personalului didactic
 • Organizarea şi monitorizarea auditului intern
 • Asistenţă în procesul de evaluare externă

 STAGII DE PRACTICĂ

 • Elaborarea regulamentelor cu privire la stagiile de practică
 • Monitorizarea elaborării programului/ curriculum-ului stagiilor de practică
 • Organizarea seminarelor şi conferinţelor
 • Colaborarea cu metodiştii
 • Încheierea contractelor și colaborarea cu instituţiile-bază de realizare a stagiilor de practică
 • Monitorizarea stagiilor de practică
 • Organizarea instructajului pentru studenţii stagiari
 • Monitorizarea activităţii studenţilor stagiari
 • Evaluarea (organizarea conferinţelor de totalizare a rezultatelor studenţilor stagiari)

STRUCTURA

Şef Secţie Dezvoltare Curriculară – Violeta COTILEVICI  
+373 067560173
violetterosca@yahoo.fr
Biroul 216, Bloc central

Coordonează activitatea secţiei în următoarele direcţii:

 • Asistenţă metodică în vederea aplicării metodologiei de asigurare a calităţii
 • Monitorizarea procesului de elaborare a planurilor de studii
 • Coordonarea procesului de elaborare a curricula, ciclul I-Licenţă şi Ciclul II Master
 • Acordarea suportului metodic în vederea elaborării lucrărilor didactico-metodice
 • Monitorizarea procesului de asigurare a calităţii la facultăţile: Drept; Litere; Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Administrative; Biologie şi Pedologie; Matematică şi Informatică
 • Organizarea și monitorizarea activităţii Consiliului Calităţii.

Şef Secţie Evaluare – Mihaela BALMUŞ-ANDONE

+373 067560173

quality.usm.balmus@gmail

Biroul 216, Bloc central

Coordonează activitatea secţiei în următoarele direcţii:

 • Acordarea suportului metodic în elaborarea instrumentelor de evaluare (testelor)
 • Elaborarea/ redactarea documentelor specifice sistemului de management al calității la nivel de Universitate
 • Acordarea de asistenţă metodică în determinarea criteriilor  şi indicatorilor de evaluare
 • Asigurarea suportului logistic în realizarea de sinteze privind acțiunile de evaluare, audit și îmbunătățire a calității
 • Monitorizarea procesului de asigurare a calităţii la facultăţile: Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, Sociologie și Asistență Socială; Ştiinţe Economice; Istorie şi Filozofie; Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării, Chimie şi Tehnologie Chimică; Fizică și Inginerie
 • Asistenţă în procesul de evaluare externă.

Metodist principal   Margareta CHIRIAC
+373-22-241079
margachiriac@gmail.com
Biroul 210, Bloc central

Responsabil de: 

 • Acordarea suportului metodic în elaborarea instrumentelor de evaluare (testelor)
 • Asigurarea suportului logistic şi prelucrarea datelor în evaluarea personalului didactic
 • Asigurarea condiţiilor de realizare a procedurii de evaluare
 • Perfectarea Curricula pentru absolvenţii din anii precedenţi
 • Tehnoredactarea şi machetarea rapoartelor de acreditare.

Coordonator stagii de practică –  Irina CARAUȘ
irinacaraush@gmail.com
Biroul 44, Bloc I

Responsabil de:

 • Organizarea şi controlul calităţii stagiilor de practică
 • Coordonarea elaborării regulamentelor, programului/curriculum-ului stagiilor de practică
 • Organizarea seminarelor şi conferinţelor coordonatorilor stagiilor de practică
 • Organizarea conferinţelor de evaluare a stagiilor de practică
 • Stabilirea condiţiilor de colaborare a USM cu instituţiile-bază  de realizare a stagiilor de practică.

Inginer    Angela PLĂCINTĂ
+373-22-241079
angelaplacinta55@gmail.com
Biroul 210, Bloc central

Responsabil de:

 • Elaborarea bazei de date a Departamentului Managementul calităţii
 • Tehnoredactarea materialelor necesare pentru activitatea departamentului
 • Stabilirea relaţiilor cu beneficiarii serviciilor prestate de către departament
 • Prelucrarea  chestionarelor  de  evaluare  a  calităţii  diverselor  aspecte  ale      procesului educaţional
 • Asigurarea suportului logistic şi prelucrarea datelor în evaluarea personalului didactic.