Facultatea de Drept

 

CONTACT

Str. M. Kogălniceanu 65, bloc 2 B, MD-2009, Chişinau, Republica Moldova

Tel.: + 373  22 57 78 01

Fax: + 373  22 57 78 53

E-mail: decanatdrept@gmail.com

Pagina de Internet: http://drept.usm.md/

PREZENTARE

Facultatea de Drept a fost fondată în anul 1959 şi în prezent este una dintre cele mai mari facultăţi ale Universităţii de Stat din Moldova. Cu eforturile cadrelor didactice de la Facultate se pregătesc specialişti în toate domeniile dreptului din Republica Moldova. Majoritatea profesorilor Facultăţii de Drept au urmat stagii în universităţi din Europa de Vest şi din America de Nord. În fiecare an sunt invitaţi profesori din instituţii prestigioase de învăţământ superior din lume pentru a ţine ore la diverse discipline. La Facultate activează Filierele francofonă şi anglofonă, în cadrul cărora îşi pot face studiile în domeniul dreptului studenţii ce posedă la un nivel înalt limba franceză sau limba engleză.

Misiunea  Facultăţii de Drept constă în pregătirea specialiştilor de calificare înaltă în domeniul dreptului; promovarea programelor educaţionale şi de cercetare racordate la standardele europene în domeniu.

DECAN:           Dr. în drept, conf. univ. Sergiu BĂIEȘU

PRODECANI: 

 Dr. în drept, conf. univ. Tatiana TABUNCIC  – Învaţământ cu frecvență de zi

 Mag. în drept, lect. sup.  Sergiu URSU – Învaţământ cu  frecvență de zi

 Dr. în drept, lect. univ. Eduard SERBENCO – Învaţământ cu frecvenţă redusă

 Dr. în drept, conf. univ. Mariana GRAMA – Studii de masterat

DECANAT:                                                          

                      Învaţământ cu frecvență de zi:

Natalia BUCȘANU

Tatiana GAEVAIA

Svetlana GHIDION

Albina ŢURCANU

Învaţământ cu frecvenţă redusă:

Liliana BESCHIERU

Nadejda CAPRANOV

Elena FURDUI-COCIUG

Rodica MUSTEAȚĂ

                      Studii de masterat: 

Lilia FETESCU

Număr de studenţi:

Ciclul I

- Frecvenţă de zi: 2143;

- Frecvenţă redusă: 1575

Ciclul II – Studii de masterat: 561

Catedre

 • Catedra drept al antreprenoriatului
 • Catedra drept civil
 • Catedra drept constituţional şi drept administrativ
 • Catedra drept internaţional şi drept al relaţiilor economice externe
 • Catedra dreptul muncii
 • Catedra drept penal şi criminologie
 • Catedra drept procesual civil
 • Catedra drept procesual penal şi criminalistică
 • Teoria şi istoria dreptului

Studii de licenţă: 240 credite de studii – 4 ani

Studii de masterat (cu predare în limba română): 120 credite de studii – 2 ani; 90 credite de studii – 1,5 ani
 • Drept civil (MP) – plan de studii (90 credite, 120 credite)
 • Dreptul în afaceri  (MP) – plan de studii (90 credite120 credite)
 • Drept informaţional (MP) – plan de studii (90 credite, 120 credite)
 • Drept internaţional (MP) – plan de studii (90 credite, 120 credite)
 • Drept penal  (MP) – plan de studii (90 Credite120 credite)
 • Drept public (MP) – plan de studii (90 credite, 120 credite)
 • Drept şi activitate vamală (MP) – plan de studii (90 credite, 120 credite)
 • Dreptul muncii (MP) – plan de studii (90 credite120 credite)
 • Proceduri judiciare civile (MP) – plan de studii  (90 credite, 120 credite)
 • Proces penal şi criminalistică (MP) – plan de studii  (90 credite, 120 credite)

Studii postuniversitare de doctorat (6 semestre)

 

Address

65 M. Kogălniceanu St., build. 2 B, MD-2009, Chişinau, Republic of  Moldova

Tel.: + 373  22 57 78 01

Fax: + 373  22 57 78 53

E-mail: decanatdrept@gmail.com

Web Page: http://drept.usm.md/

Law comprises a system of legal rules that settle the legal framework of the society, and these principles underlie the curricula of the Faculty of Law. The Faculty of Law was founded in 1959. It is one of the largest faculties of Moldova State University. The teaching-learning activity is focused on building skills to understand and interpret correctly a legal act on the basis of internal and international jurisprudence. Thus, the main objectives are achieved through formation of professional competences based on theoretical and practical training in law, developing research skills in the field of jurisprudence, training specialists to investigate controversial issues, developing methodological background, assuring conditions of multilateral development of future specialists, training a civic position and ethical dimensions of the personality. Furthermore, students who have a high level of French and English can study law at the Faculty’s English and French Departments.  

DEAN:                    Ph.D., Assoc. Prof. Sergiu BĂIEȘU

VICE-DEANS

                              Ph.D., Assoc.Prof. Tatiana TABUNCIC (Full-time studies)

                              LL.M., Sup. Univ. Lect. Sergiu URSU (Full-time studies)

                              Ph.D., Univ. Lect. Eduard SERBENCO (Part-time studies)

                              Ph.D., Assoc. Prof.  Mariana GRAMA (Master’s Degree studies)

DEAN’S OFFICE:

                           Full-time studies:

                           Natalia BUCȘANU

                           Tatiana GAEVAIA

                           Svetlana GHIDION

                           Albina ŢURCANU

                           Part-time studies:

                           Liliana BESCHIERU

                           Nadejda CAPRANOV

                           Elena FURDUI-COCIUG

                           Rodica MUSTEAȚĂ

                           Master’s Studies:

                           Lilia FETESCU

Number of students: I Cycle – Full-time studies:  2143; Part-time studies: 1575

                                II Cycle – Master’s  studies: 561

Departments:

 • Business Law
 • Civil Law
 • Civil Procedure Law
 • Constitutional Law and Administrative Law
 • Criminal Law and Criminology
 • Criminal Procedure Law and Criminalistics
 • International Law and Law of Foreign Economic Relations
 • Labour Law
 • Theory and History of Law

Laboratories:

Legal Clinic

Forensic Science Laboratory

Academic Programs:

Law Degree (240 ECTS credits – 4 years)

 • Law

Master’s Degree (120 ECTS credits – 2 years; 90 ECTS credits  – 1,5 years)

 • Civil Law (MP) – curriculum (90 credite, 120 credite)
 • Business Law  (MP) – curriculum (90credite120 credite)
 • Information Technology Law  (MP) – curriculum (90 credite, 120 credite)
 • International Law (MP) – curriculum (90 credite, 120 credite)
 • Criminal Law (MP) –  curriculum (90 credite120 credite)
 • Public Law (MP) – curriculum (90 credite, 120 credite)
 • Law and Customs (MP) – curriculum (90 credite, 120 credite)
 • Labour Law (MP) – curriculum (90 credite120 credite)
 • Civil Judiciary Proceedings (MP) – curriculum  (90 credite, 120 credite)
 • Criminal Procedure and Criminology (MP) – curriculum  (90 credite, 120 credite)

Ph.D. Studies (6 semesters)

 

КОНТАКТЫ

Ул. М. Когэлничану 65, MD-2009, Кишинэу, Молдова

Teл.: + 373  22 57 78 01

Фах.:+ 373  22 57 78 53

E-mail: decanatdrept@gmail.com

Интернет страница: http://drept.usm.md/  

Юридический факультет был основан в 1959 году и на сегодняшний день является одним из крупнейших факультетов Молдавского Государственного Университета. Высококвалифицированный профессорско-преподавательский состав обеспечивает подготовку специалистов во всех областях юриспруденции в Молдове. Большинство преподавателей факультета стажировались в университетах Западной Европы и Северной Америки. Ежегодно, для проведения лекций, семинаров, круглых столов факультет приглашает преподавателей из престижных иностранных высших учебных заведений. Студенты факультета обладающие глубокими знаниями французского или английского языков имеют возможность учиться на этих языках. Миссия факультета  заключается в подготовке высококвалифицированных специалистов в области права, продвижение образовательных и научно-исследовательских программ связанных с европейскими стандартами в области юриспруденции.

Декан:              доктор права, доцент Сержиу БЭЙЕШУ

Зам. декана:

                         доктор права, доцент Татьяна ТАБУНЧИК – Очное отделение

                         магистр права, старший преподователь Сержиу УРСУ – Очное отделение

                         доктор права, преподователь Эдуард СЕРБЕНКО – Заочное отделение

                         доктор права, доцент Марианна ГРАМА – Мастерат

Деканат:                                

 Очное отделение:

                         Наталия БУКШАНУ

                         Татьяна ГАЕВАЯ

                         Светлана ГИДИОН

                         Албина ЦУРКАНУ                                

  Заочное отделение:

                        Лилиана БЕСКИЕРУ

                        Надежда КАПРАНОВ

                        Елена ФУРДУЙ-КОЧУГ

                        Родика МУСТЯЦЭ

  Мастерат:

                       Лилия ФЕТЕСКУ

Кафедры:

 • Теория и история права
 • Конституционное право и административное право
 • Международное право и право внешних экономических связей
 • Уголовное право и криминология
 • Уголовно-процессуальное право и криминалистика
 • Гражданское право
 • Гражданско-процессуальное право
 • Предпринимательское право
 • Трудовое право

АКАДЕМИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ  

Лиценциат (240 кредитов ECTS – 4 года)

 • Право

Мастерат (120 кредитов ЕСТS – 2 года; 90 кредитов ЕСТS – 1,5 года)

 • Гражданское Право (Проф.) - Учебный План (90 кредитов, 120 кредитов)
 • Предпринимательское Право (Проф.) - Учебный План (90 кредитов120 кредитов)
 • Информационное Право (Проф.) - Учебный План (90 кредитов, 120 кредитов)
 • Международное Право (Проф.) - Учебный План (90 кредитов, 120 кредитов)
 • Уголовное Право (Проф.) - Учебный План (90 кредитов120 кредитов)
 • Публичное Право (Проф.) - Учебный План (90 кредитов, 120 кредитов)
 • Право и Таможенное Дело (Проф.) - Учебный План (90 кредитов, 120 кредитов)
 • Трудовое Право - Учебный План (90 кредитов120 кредитов)
 • Гражданское Судопроизводство (Проф.) - Учебный План (90 кредитов, 120 кредитов)
 • Уголовный Процесс и Криминалистика (Проф.) – Учебный План (90 кредитов, 120 кредитов)

Докторантура (6 семестров)