Metodologia organizării și desfășurării concursului de admitere la studiile superioare de doctorat in cadrul Universitații de Stat din Moldova anul de studii 2020-2021

UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA

Admiterea la studiile superioare de doctorat

anul de studii 2020/2021

Programele de doctorat  reprezintă ciclul al treilea al studiilor superioare și se desfășoară  în cadrul școlilor doctorale. La USM acestea cuprind următoarele domenii:

 • științe ale naturii,
 • științe inginerești și tehnologii,
 • științe sociale și economice,
 • științe umaniste.

ADMITEREA din anul 2020 la studiile superioare de doctorat la Universitatea de Stat din Moldova este organizată  în 11 Școli Doctorale, fondate de USM, și în 8 școli doctorale, create de consorțiile naționale în care USM deține calitatea de Partener administrator.

În rezultatul competiției proiectelor de granturi doctorale, organizată de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, USM gestionează concursul pentru ocuparea a 110 de locuri cu finanțare de la bugetul de stat, inclusiv, 66 la școlile doctorale ale USM și 44 – în cele ale consorțiilor (Ordin nr.968 din 11 septembrie 2020  al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării cu privire la repartizarea granturilor doctorale cu finanțare de la bugetul de stat pentru anul academic 2020-2021 în cadrul Universității de Stat din Moldova și Consorțiilor naționale în care USM deține calitatea de Partener administrator).

Programele de doctorat la USM sunt finanțate atât de bugetul de stat, cât și prin taxele de studii.

Înscrierea la studiile  superioare de doctorat  se va efectua în conformitate cu Metodologia organizării și desfășurării concursului de admitere la studiile superioare de doctorat în cadrul Universității de Stat din Moldova, aprobată de Consiliul Științific al USM în ședința din 18 martie 2020. La concurs se admit absolvenții cu diploma de studii superioare de master sau echivalenta acesteia, din țară sau din străinătate, conform legii. Actele necesare pentru înscrierea la studiile superioare de doctorat, ciclul III, sunt următoarele:

 • Fișa de înscriere tip, în care se vor menționa opțiunile pentru tema de cercetare și conducătorul de doctorat, cu avizul acestuia;
 • Buletinul de identitate – copie simplă;
 • certificat de căsătorie – copie simplă (pentru cei care și-au schimbat numele prin căsătorie);
 • Două fotografii (35×45 mm);
 • Diploma de licenţă și suplimentul la diplomă – copie legalizată;
 • Diploma de master și suplimentul la diplomă – copie legalizată;
 • Candidaţii care au efectuat studiile în străinătate au obligația să prezinte la înscriere traducerile legalizate ale diplomelor obținute și atestatul de recunoaștere a studiilor eliberat de către MECC.
 • Curriculum Vitae în format Europass;
 • Adeverința de cunoaștere a unei limbi străine (cel puțin la nivelul B1), eliberată cu cel mult doi ani înainte de admitere la doctorat de Facultatea de Limbi și Literaturi Străine a Universității de Stat din Moldova, cu excepția celor care au absolvit o specializare universitară, simplă sau dublă, în titulatura căreia apare o limbă străină, precum și a deținătorilor de certificate DALF, TOEFL sau ai altor acte de profil internaționale recunoscute*.
 • Un dosar tip mapă.

Cetăţenii altor state şi apatrizii pot participa la concurs la locurile disponibile în baza ACORDURILOR INTERGUVERNAMENTALE sau în bază de taxă în condițiile Regulamentului cu privire la studiile străinilor în instituțiile de învățământ din Republica Moldova, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.504 din 4 iulie 2017. Ei depun suplimentar:

 • Copia paşaportului;
 • Certificatul eliberat de Ministerul Educației din țara de origine confirmând pentru fiecare diplomă: autenticitatea diplomei, perioada de studii, valoarea academică a diplomei, descrierea sistemului de notare;
 • Diploma de licenţă și suplimentul la diplomă – în original;
 • Diploma de master și suplimentul la diplomă – în original;
 • Certificatul de cont bancar privind disponibilitatea sumei necesare pentru taxa de școlarizare;
 • Asigurarea medicală, cazare și trai;
 • Certificat de cazier judiciar;
 • Certificat medical HIV/SIDA;
 • 5 fotografii (35×45 mm).

*Taxa de înscriere la studii de doctorat și taxa pentru atestarea cunoștințelor la o limbă străină nu se returnează.

ÎNSCRIEREA candidaților la doctorat se va desfășura la Biroul Studii Doctorale în perioada 1 – 13 octombrie 2020 pe adresa: Universitatea de Stat din Moldova (USM), str. A.Mateevici 60, Chişinău, bloc 4, biroul 128. Informaţii la tel. 069568283 sau pe www.usm.md.

Probele de admitere, inclusiv testul de cunoaștere a unei limbi străine, vor avea loc în perioada 15-22 octombrie 2020. Perioada de contestare este 23-24 octombrie 2020.

Afișarea rezultatelor finale de admitere și semnarea contractelor de studii de doctorat vor avea loc în perioada 27-28 octombrie 2020. Studiile încep la 1 noiembrie 2020.

Planul de repartizare între Școlile doctorale ale USM și consorțiile naționale în care USM deține calitatea de Partener administrator a granturilor doctorale de la bugetul de stat pentru anul academic 2020-2021

Lista proiectelor validate de catre Ministerul Educatiei