Metodologia organizării și desfășurării concursului de admitere la studiile superioare de doctorat in cadrul Universitații de Stat din Moldova anul de studii 2020-2021

Orarul examenului de admitere 2020-2021

UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA

Admiterea la studiile superioare de doctorat

anul de studii 2020/2021

Programele de doctorat reprezintă ciclul al treilea al studiilor superioare și se desfășoară în cadrul școlilor doctorale. La USM acestea cuprind următoarele domenii:

 • științe ale naturii,
 • științe inginerești și tehnologii,
 • științe sociale și economice,
 • științe umaniste.

ADMITEREA din anul 2020 la studiile superioare de doctorat la Universitatea de Stat din Moldova este organizată în 11 Școli Doctorale, fondate de USM, și în 8 școli doctorale, create de consorțiile naționale în care USM deține calitatea de Partener administrator.

În rezultatul competiției proiectelor de granturi doctorale, organizată de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, USM gestionează concursul pentru ocuparea a 110 de locuri cu finanțare de la bugetul de stat, inclusiv, 66 la școlile doctorale ale USM și 44 – în cele ale consorțiilor (Ordin nr.968 din 11 septembrie 2020 al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării cu privire la repartizarea granturilor doctorale cu finanțare de la bugetul de stat pentru anul academic 2020-2021 în cadrul Universității de Stat din Moldova și Consorțiilor naționale în care USM deține calitatea de Partener administrator).

Programele de doctorat la USM sunt finanțate atât de bugetul de stat, cât și prin taxele de studii.

Înscrierea la studiile superioare de doctorat se va efectua în conformitate cu Metodologia organizării și desfășurării concursului de admitere la studiile superioare de doctorat în cadrul Universității de Stat din Moldova, aprobată de Consiliul Științific al USM în ședința din 18 martie 2020. La concurs se admit absolvenții cu diploma de studii superioare de master sau echivalenta acesteia, din țară sau din străinătate, conform legii. Actele necesare pentru înscrierea la studiile superioare de doctorat, ciclul III, sunt următoarele:

 • Fișa de înscriere tip, în care se vor menționa opțiunile pentru tema de cercetare și conducătorul de doctorat, cu avizul acestuia;
 • Buletinul de identitate – copie simplă;
 • certificat de căsătorie – copie simplă (pentru cei care și-au schimbat numele prin căsătorie);
 • Două fotografii (35×45 mm);
 • Diploma de licenţă și suplimentul la diplomă – copie autentificată notarial;
 • Diploma de master și suplimentul la diplomă – copie autentificată notarial;
 • Candidaţii care au efectuat studiile în străinătate au obligația să prezinte la înscriere traducerile legalizate ale diplomelor obținute și atestatul de recunoaștere a studiilor eliberat de către MECC.
 • Curriculum Vitae în format Europass;
 • Adeverința de cunoaștere a unei limbi străine (cel puțin la nivelul B1), eliberată cu cel mult doi ani înainte de admitere la doctorat de Facultatea de Limbi și Literaturi Străine a Universității de Stat din Moldova, cu excepția celor care au absolvit o specializare universitară, simplă sau dublă, în titulatura căreia apare o limbă străină, precum și a deținătorilor de certificate DALF, TOEFL sau ai altor acte de profil internaționale recunoscute*.
 • Un dosar tip mapă.

Cetăţenii altor state şi apatrizii pot participa la concurs la locurile disponibile în baza ACORDURILOR INTERGUVERNAMENTALE sau în bază de taxă în condițiile Regulamentului cu privire la studiile străinilor în instituțiile de învățământ din Republica Moldova, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.504 din 4 iulie 2017, și amendamentele ulterioare. Ei depun:

 1. Paşaportul national, cartea / buletinul de identitate (la cetăţenie dublă – ambele paşapoarte) cu termenul de valabilitate de cel puţin un an de zile;
 2. Permisul de şedere din ţara de reşedinţă (dacă-l deţine), actele de ședere (drept de ședere și permis de ședere în R.Moldova (dacă-l deţine);
 3. Certificatul de căsătorie (dacă-l deţine) cu traducerea legalizată, în cazul în care nu este întocmit într-o limbă de circulaţie internatională (engleză / franceză);
 4. Certificatul de naştere cu traducerea legalizată, în cazul în care nu este întocmit într-o limbă de circulaţie internaţională;
 5. Actele de studii în original și originalul copiei cu traducerea legalizată în limba română sau într-o limbă de circulaţie internaţională (engleză / franceză): Diploma de Licenţă şi suplimentul, Diploma de Master şi suplimentul. Actele de studii vor fi apostilate / supralegalizate în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare a statului emitent şi a Republicii Moldova;
 6. Certificatul de absolvire a cursurilor de pregătire pentru străini (după caz / (dacă-l deţine);
 7. Formularul de înscriere la USM;
 8. Cerere-tip de la Secția Doctorat;
 9. CV;
 10. Declaraţia pe propria răspundere privind veridicitatea actelor prezentate;
 11. Ancheta studentului strain;
 12. Foto color 3×4 și 4×5 – câte 4 bucăţi de fiecare;
 13. Chitanţa de plată a taxei de înscriere la USM;
 14. Proiectul de cercetare la tematica tezei de doctorat (pentru Doctorat și MECC al R.M.).
 • Taxa de înscriere la studii de doctorat și taxa pentru atestarea cunoștințelor la o limbă străină nu se returnează.

ÎNSCRIEREA candidaților la doctorat se va desfășura la Biroul Studii Doctorale în perioada 1 – 13 octombrie 2020 pe adresa: Universitatea de Stat din Moldova (USM), str. A.Mateevici 60, Chişinău, bloc 4, biroul 128. Informaţii la tel. 0675-60-416 sau pe www.usm.md

Probele de admitere, inclusiv testul de cunoaștere a unei limbi străine, vor avea loc în perioada 15-22 octombrie 2020. Perioada de contestare este 23-24 octombrie 2020.

Afișarea rezultatelor finale de admitere și semnarea contractelor de studii de doctorat vor avea loc în perioada 27-28 octombrie 2020. Studiile încep la 1 noiembrie 2020.

Lista proiectelor bugetare validate de catre Ministerul Educatiei selectate pentru concursul de admitere pentru anul universitr 2020-2021 pot fi consultate pe pagina fiecarei Școli Doctorale la Secțiunea Studii de Doctorat.