Cercetare și Inovare

Misiunea departamentului: promovarea politicii de stat în sfera ştiinţelor fundamentale şi aplicative în conformitate cu direcţiile strategice de dezvoltare a sferei ştiinţei şi asigurarea consolidării  interconexiunii  dintre ştiinţă şi educaţie; antrenarea studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor în cercetare, susţinerea tinerilor cercetători ştiinţifici; desfăşurarea colaborării internaţionale în cercetare. Obiectivele:

 • Afilierea Universităţii la un sistem integrat de informare privind strategiile de cercetare ştiinţifică şi competiţiile naţionale şi internaţionale lansate pentru obţinerea proiectelor.
 • Informarea şi desemnarea informaţiilor şi bunelor practici în managementul proiectelor (de cercetare, de finanţare, transfer tehnologic, granturi naţionale şi europene, programe PC7 etc).
 • Promovarea cercetării ştiinţifice pentru creşterea vizibilităţii rezultatelor înre, procesului şi rezultatelor formării profesionale iniţiale în cadrul USM.
 • Evaluarea periodică a stadiului cercetării ştiinţifice, în scopul identificării potenţialului de cercetare ştiinţifică, a direcţiilor prioritare, precum şi în scopul restructurării strategiilor.
 • Pregătirea cadrelor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice de calificare înaltă prin intermediul studiilor de doctorat şi post-doctorat.

Activităţi:

 • managementul activităţii de cercetare ştiinţifică, a transferului tehnologic şi gestiunea alocărilor financiare în sfera ştiinţei şi inovării de comun acord cu Secţia Planificare şi Finanţe;
 • întocmirea planului anual şi de perspectivă a lucrărilor ştiinţifice şi transfer tehnologic;
 • organizarea participării la concursuri de programe, proiecte (granturi) naţionale şi internaţionale;
 • organizarea editării ediţiilor ştiinţifice şi a desfăşurării manifestărilor ştiinţifice;
 • organizarea acreditării şi reacreditării Universităţii în domeniul cercetării şi inovării;
 • organizarea atestării cadrelor ştiinţifice şi a concursurilor pentru ocuparea posturilor  ştiinţifice;
 • organizarea valorificării realizărilor ştiinţifice prin intermediul implementării şi a vânzării elaborărilor, editării monografiilor, publicării articolelor în reviste prestigoase, participării la concursuri naţionale şi internaţionale;
 • coordonarea activităţii ştiinţifice a studenţilor, masteranzilor şi a doctoranzilor;
 • înregistrarea de stat a proiectelor şi a rapoartelor ştiinţifice;
 • organizarea avizării rapoarteloe ştiinţifice finale;
 • actualizarea paginii WEB – compartimentul cercetare;
 • organizarea admiterii şi a evidenţei doctoranzilor (ciclul III, postuniversitare).

Structura Departamentului

ŞEF DEPARTAMENT  – Conf. univ., dr. Maria ŞLEAHTIŢCHI

373-22-577 414
373-22-577 440
mariasleahtitchi@gmail.com
Biroul 23, Blocul II (anexă)

SECRETAR ŞTIINŢIFIC – Conf. univ., dr. Leonid GORCEAC

373-22-577 720
lgorceac@yahoo.com
Biroul 138, Blocul IV

SECŢIA MANAGEMENTUL ACTIVITĂŢII DE CERCETARE
ŞEF SECŢIE – Raisa CREŢU
373-22-577 442
373-22-577 440
cretu_raisa@europe.com
Biroul 21, Blocul II (anexă)

SECŢIA PROTECŢIE ŞI VALORIFICARE A ELABORARILOR ŞTIINŢIFICE
ŞEF SECŢIE – Tatiana BULIMAGA
373-22-577 441
bulimaga@gmail.com
Biroul 24, Blocul II (anexă)