Admitere

Metodologia organizării și desfășurării concursului de admitere la studiile superioare de doctorat în cadrul Universității de Stat din Moldova, anul de studii 2017-2018

În atenția candidaților la studii superioare de doctorat la Universitatea de Stat din Moldova! ÎNSCRIEREA candidaților la doctorat se va desfășura la Biroul Studii Doctorale în perioada 2 – 13 octombrie 2017 pe adresa: Universitatea de Stat din Moldova (USM), str. A.Mateevici 60, Chişinău, bloc 2Anexa, biroul 20. Informaţii la tel. 022-577826 sau pe www.usm.md.

ADMITEREA la studiile superioare de doctorat la USM se desfășoară la 11 Școli Doctorale autorizate în conformitate cu Metodologia organizării și desfășurării concursului de admitere la studiile superioare de doctorat în cadrul Universității de Stat din Moldova, aprobată de Senatul USM în ședința din 25 aprilie 2017. Programele de doctorat la USM sunt finanțate atât de bugetul de stat, cât și prin taxele de studii. În rezultatul competiției proiectelor de granturi doctorale, organizată de Ministerul Educației, USM i s-au alocat 57  de  locuri cu finanțare de la bugetul de stat (Ordin nr.504 din 22 iunie 2017  al Ministerului Educației cu privire la aprobarea Planului de repartizare între Școli doctorale a granturilor de la bugetul de stat pentru anul universitar 2017-2018).

Probele de admitere, inclusiv testul de cunoaștere a unei limbi străine, vor avea loc în perioada 16-21 octombrie 2017. Perioada de contestare este 23-24 octombrie 2017.

Afișarea rezultatelor finale de admitere și semnarea contractelor de studii de doctorat vor avea loc în perioada 26-27 octombrie 2017. Studiile încep la 1 noiembrie 2017.

UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA

ADMITEREA la Studiile superioare de doctorat

anul de studii 2017/2018

Programele de doctorat  reprezintă ciclul al treilea al studiilor superioare și se desfășoară  în cadrul școlilor doctorale. Guvernul Republicii Moldova, în conformitate cu prevederile Codului Educației (2014), a autorizat deschiderea la USM a 11 școli doctorale în următoarele domenii: științe ale naturii, științe inginerești și tehnologii, științe sociale și economice, științe umaniste. Programele de doctorat de la USM sunt finanțate atât de bugetul de stat, cât și prin taxele de studii. În urma competiției proiectelor de granturi  doctorale, organizată de Ministerul Educației, USM pentru anul de studii 2017/2018  i s-au alocat 57 de locuri cu finanțare de la bugetul de stat, dintre care 40 la sută – la studiile de doctorat cu frecvență și  60 % – la studii de doctorat cu frecvență redusă. Înscrierea la studiile  superioare de doctorat  se va efectua în conformitate cu Metodologia organizării și desfășurării concursului de admitere la studiile superioare de doctorat în cadrul USM, anul de studii 2017/2018, aprobată în ședința Senatului din 25 aprilie 2017, proces verbal nr.6. La concurs se admit absolvenții cu diploma de studii superioare de master sau echivalenta acesteia, din țară sau din străinătate, conform legii. Actele necesare pentru înscrierea la studiile superioare de doctorat, ciclul III, sunt următoarele:

 • Fişa de înscriere tip;
 • Buletinul de identitate – copie simplă;
 • Certificat de căsătorie – copie simplă (pentru cei care și-au schimbat numele prin căsătorie)
 • Două fotografii (35×45 mm);
 • Diploma de licenţă şi suplimentul la diplomă – copie legalizată;
 • Diploma de master și suplimentul la diplomă – copie legalizată;
 • Candidaţii care au efectuat studiile în străinătate au obligația să prezinte la înscriere traducerile legalizate ale diplomelor obținute și atestatul de recunoaștere a studiilor eliberat de către Ministerul Educației al Republicii Moldova;
 • Curriculum Vitae în format Europass;
 • Carnetul de muncă – copie simplă;
 • Adeverința de cunoaștere a unei limbi străine (cel puțin la nivelul B1), eliberată  cu cel mult doi ani înainte de admitere la doctorat de Facultatea de Limbi și Literaturi Străine a Universității de Stat din Moldova, cu excepția celor care au absolvit o specializare universitară, simplă sau dublă, în titulatura căreia apare o limbă străină, deținătorii de certificate DALF, TOEFL sau ai altor acte de profil internaționale recunoscute.  Pentru atestarea cunoștințelor la o limbă străină este percepută taxa de 50 lei*;
 • Chitanţa de achitare a taxei de înscriere. Taxa de înscriere constituie 50 lei*;
 • Un dosar mapă.

Cetăţenii altor state şi apatrizii pot participa la concurs la locurile disponibile în baza ACORDURILOR INTERGUVERNAMENTALE sau în bază de taxă. Ei depun suplimentar:

 • Copia paşaportului;
 • Certificatul de naştere – copie simplă;
 • Certificatul eliberat de Ministerul Educaţiei din ţara de origine confirmând pentru fiecare diplomă: autenticitatea diplomei, perioada de studii, valoarea academică a diplomei, descrierea sistemului de notare;
 • Certificat de cont bancar privind disponibilitatea sumei necesare pentru taxa de şcolarizare;
 • Asigurarea medicală, cazare și trai;
 • Certificat de cazier judiciar;
 • Certificat medical HIV/SIDA;
 • 5 fotografii (35×45 mm).

*Taxa de înscriere la studii de doctorat și taxa pentru atestarea cunoștințelor la o limbă străină nu se returnează.   Înscrierea candidaților se va desfășura în zilele lucrătoare din perioada 2-13 octombrie 2017 pe adresa:  Universitatea de Stat din Moldova, str. A. Mateevici 60, Chişinău, bloc 2 Anexa, biroul 20, informaţii la tel. 022 57 78 26 sau pe www.usm.md în conformitate cu metodologia respectivă, adoptată de școlile doctorale (documentul dat poate fi consultat la fiecare școală doctorală). Media minimă de admitere este 8 (opt). Probele de admitere, inclusiv testul de cunoaștere a unei limbi străine, vor avea loc în perioada 16-21 octombrie 2017. Perioada de contestare – 23-24 octombrie 2017. Afișarea rezultatelor finale de admitere și semnarea contractelor de studii de doctorat vor avea loc în perioada 26-27 octombrie 2017. Studiile încep la   01 noiembrie 2017.

Lista proiectelor validate de catre Ministerul Educatiei  

Consiliul științific  

Biroul Studii Doctorale