Fotonică şi metrologie fizicăLCŞ „Fotonică şi Metrologie Fizică”

Date de contact

str. Al.Mateevici nr.60, MD-2009, Chişinău, Republica Moldova
Tel.: (+373 22) 57 75 89

Echipa de cercetare

1 Caraman Mihail doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar Cerc. şt.princ.
2 Evtodiev Igor doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar Cerc. şt.coord.
3 Vatavu Elmira doctor, conferenţiar universitar Cerc. şt.
4 Dmitroglo Liliana master, lector superior Cerc. şt. stag.
5 Evtodiev Silvia master, lector Cerc. şt.
6 Spoiala Dorin master Cerc. şt.
7 Untila Dumitru doctorand Cerc. şt. stag.
8 Rotaru Irina master Cerc. şt. stag.
9 Luchian Efimia masterand Cerc. şt. stag.
10 Şcolnic Tatiana Inginer licenţiat tehn. cat. I

Direcţii de cercetare

• Tehnologia obţinerii materialelor semiconductoare stratificate de tip AIIIBVI, a oxizilor proprii, a straturilor epitaxiale, a structurilor planare şi a materialelor nanostructurate pentru aplicaţii în micro-, optoelectronică şi fotonică.
• Fizica materialelor AIIIBVI şi nanostructurilor stratificate.
• Stări de interfaţă – oxid propriu / semiconductori oxidici / nanolamele stratificate, de cuantificare dimensională şi de impuritate în structuri cu corp solid.
• Efecte de interacţiune electron-fononică şi proprietăţi radiative în semiconductori stratificaţi.
• Conversie şi stocare de energie în structuri nanometrice pe bază de semiconductori stratificaţi de tip AIIIBVI.

Lista granturilor câştigate
Denumire proiect Tip
proiect Cifru proiect Volumul
finanțării,
mii lei Coordonator
de proiect Termenul
executării
Noi structuri nanometrice multistrat semiconductoare cu aplicaţii în tehnologia conversiei şi stocării energiei Program
de stat 09.836.05.11A Evtodiev Igor,
dr. habil., conf. univ. 2009-2010

Colaborări naţionale şi internaţionale
Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii al AŞM
Institutul de Fizică Aplicată al AŞM
Universitatea „Al.Russo” din Bălţi
Facultatea de Inginerie a Universităţii „V.Alecsandri” din Bacău (România)
Universitatea „A.I.Cuza” din Iaşi (România)
Universitatea din Bucureşti (România)

Lucrări publicate în anii 2010 – 2014

Manuale/ dicţionare/ lucrări didactice (naţionale / internaţionale):
Elmira VATAVU. Clasificarea şi codificarea producţiei. Suport de curs. Universitatea de Stat din Moldova. Facultatea de Fizică. – Chişinău: CEP USM, 2011. – 100 p.
Articole din reviste cu factor de impact 1,0-2,9
SPALATU, N.; HIIE, J.; VALDNA, V.; CARAMAN, M.; MATICIUC, N.; MIKLI, V.; POTLOG T.; KRUNKS M.; LUGHI, V. Properties of the CdCl2 air-annealed CSS CdTe thin films. Energy Procedia, 44, (2014), 85–95. (IF: 1.1)
LEONTIE, L.; EVTODIEV, I.; SPALATU, N.; CARAMAN, M.; EVTODIEV, S.; RACOVEŢ, O.; GIRTAN, M.; FOCSA, C. Optical and photosensitive properties of lamellar nanocomposites obtained by Cd intercalation of GaTe. Journal of Alloys and Compounds. 584 (2014) 542–545. (IF: 2.39).
COLIBABA, G.; CARAMAN, M.; EVTODIEV, I.; EVTODIEV, S.; GONCEARENCO, E.; NEDEOGLO, D.; NEDEOGLO, N. Influence of annealing medium on photoluminescence and optica properties of ZnSe:Cr crystals. Journal of Luminescence. 145 (2014) 237–243. (IF: 2.144).
EVTODIEV, I;. CARAMAN, I.; LEONTIE, L.; RUSU, D.-I.; DAfiNEI, A.; NEDEFF, V.; LAZAR, G. Recombination luminescence and trap levels in undoped and Al-doped ZnO thin films on quartz and GaSe (0001) substrates. Materials Research Bulletin. 2012, 47, pp 794–797 ISSN: 0025-5408 (IF: 2.145).
S. EVTODIEV, I. CARAMAN, L.DMITROGLO, L. LEONTIE, V. NEDEFF, A. DAFINEI, G. LAZAR, and I. EVTODIEV. Optical properties of IIIVI lamellar semiconductors doped with Cu and Cd and of related IIIVI/native oxide structures, Journal of Nanoelectronics and Optoelectronics; Vol. 6, p. 502–513, 2011. ISSN 1555-1318 (IF: 1,03).
Elmira CUCULESCU, Igor EVTODIEV, Iuliana CARAMAN, Liviu LEONTIE, Vasile NEDEFF, Dragoş-Ioan RUSU. Transport and generation-recombination mechanisms of nonequilibrium charge carriers in ZnO/In2O3/InSe:Cd heterojunctions. Thin Solid Films, 2011, vol. 519, no. 21, p. 7356-7359. ISSN 0040-6090 (IF: 1,909).
Elmira CUCULESCU, Igor EVTODIEV, Iuliana CARAMAN, Liviu LEONTIE, Vasile NEDEFF, Dragoş-Ioan RUSU. Transport and generation-recombination mechanisms of nonequilibrium charge carriers in ZnO/In2O3/InSe:Cd heterojunctions. Thin Solid Films. 2011, vol. 519, no. 21, 7356-7359. ISSN 0040-6090. doi:10.1016/j.tsf.2010.12.123. (IF: 1,909). articole din alte reviste editate în străinătate:
Iuliana Caraman, Igor Evtodiev, Oxana Racovet, Marius Stamate. AIIIBVI photovoltaic receptors for experimental determination of carbon compounds in atmosphere. Journal of Engineering Studies and Research. 19 (3), (2013), p. 12-16.
Articole din reviste naţionale:
Categoria A
Ig. EVTODIEV, D. RUSU, Iu. CARAMAN, G. LAZAR, M. STAMATE, A. DAFINEI, E. VATAVU. The optical properties of ZnO:Al films deposited on the (0001) surface of ε-GaSe single crystals. Moldavian Journal of the Physical Sciences, 2011, vol. 10, no. 2, 2011, p. 201-207. ISSN 1810-648X.
V. Musinschi, M. Caraman, and C. Musinschi. Absorption and photoconductivity of PbMoO4 crystals. Moldavian Journal of the Physical Sciences, Vol. 10, No. 1, 2011, p.65-74. ISSN 1810-648X.
Categoria C
DMITROGLO, L.; EVTODIEV, I.; CARAMAN, Iu.; DAFINEI, A.; LAZAR, G. Structuri nanolamelare semiconductor GaSe:Cd–oxid propriu ca adsorbant selectiv de gaze. STUDIA UNIVERSITATIS, Seria “Ştiinţe exacte şi economice”. Fizică. 73-77, ISSN 1857-2073, 2013.
EVTODIEV, Silvia; MATEIAN, Rodica; MATEIAN, C.; MARDARI, Svetlana; EVTODIEV, I. Tehnologii şi soluţii pentru învăţământ modern. Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos” nr. 1 (24), martie 2012, p. 131-134 ISSN 1857-0461 (c.a. 0.24).
UNTILA, D.; RACOVEŢ O.; EVTODIEV, S.; CARAMAN, M. Absorbţia luminii şi fotoluminescenţa ionilor Eu3+ în cristale de CaF2. Studia Universitatis.Seria Ştiinţe exacte şi economice. 2012, nr. 2 (52), 65-69. ISSN 1857-2073.
UNTILA, D. Absorbţia luminii şi fotoluminescenţa cristalelor GaSe:Eu. Studia Universitatis.Seria Ştiinţe exacte şi economice. 2012, nr. 2 (52), 70-75. ISSN 1857-2073.
L. DMITROGLO, E. VATAVU, I. EVTODIEV, M. CARAMAN. Proprietăţile electrice şi fotoelectrice ale monoseleniurii de galiu dopat cu Cd. Revista ştiinţifică a USM,Studia Universitatis. Seria “Ştiinţe exacte şi economice”. 2011 nr.7 (47). 117-121. ISSN 1857-2073.
L. DMITROGLO. Tranziţii excitonice indirecte în cristalele de GaSe:Cd. Revista ştiinţifică a USM,Studia Universitatis. Seria “Ştiinţe exacte şi economice”. 2011 nr.7 (47). 112-117. ISSN 1857-2073.
Oxana RACOVEŢ, Igor EVTODIEV. Caracteristicile şi rolul radiaţiilor ionizante pentru industrie. Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova. Seria “Lucrări studenţeşti”. Ştiinţe reale şi exacte. 2010. 90-93. ISBN 978-9975-018-3. ISSN 1875-2588. 0,245 c.a..
Nadejda CHIBA, Igor EVTODIEV. Evaluarea conformităţii produselor de panificaţie. Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova. Seria “Lucrări studenţeşti”. Ştiinţe reale şi exacte. 2010. 93-96. ISBN 978-9975-018-3. ISSN 1875-2588. 0,245 c.a..
Irina ROTARU, Igor EVTODIEV. Investigaţii experimentale ale indicilor de calitate a laptelui. Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova. Seria “Lucrări studenţeşti”. Ştiinţe reale şi exacte. 2010. 96-100. ISBN 978-9975-018-3. ISSN 1875-2588. 0,245 c.a..
Efimia LUCHIAN, Igor EVTODIEV. Indici de calitate şi expertiza apei din Republica Moldova. Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova.Seria “Lucrări studenţeşti”. Ştiinţe reale şi exacte. 2010. 100-103. ISBN 978-9975-018-3. ISSN 1875-2588. 0,245 c.a..
Dumitru UNTILA, Igor EVTODIEV. Metrologia şi luminescenţa materialelor semiconductoare. Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova. Seria “Lucrări studenţeşti”. Ştiinţe reale şi exacte. 2010. 103-107. ISBN 978-9975-018-3. ISSN 1875-2588. 0,245 c.a..
Articole din alte reviste naţionale:
Sorina IUNCU, EVTODIEV Igor. Indici de calitate ai biscuiţilor. Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova, Seria “Lucrări studenţeşti”, Ştiinţe reale şi exacte. Chişinău: CEP USM, 2011, p. 120;
Tatiana COTOBAN, Igor EVTODIEV. Indici de calitate ai vinului. Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova, Seria “Lucrări studenţeşti”, Ştiinţe reale şi exacte. Chişinău: CEP USM, 2011, p. 117
Articole în culegeri (naţionale / internaţionale):
CARAMAN, Iu.; EVTODIEV, I.; PALACHI, L.; NEDEFF, V.; LEONTIE, L.; RACOVEŢ, O.; UNTILA, D.; VATAVU, E. Crystalline Structure, Photoluminescence and Optical Absorption of β-Ga2S3 crystals. 2nd International Conference on Nanotechnologies and Biomedical Engineering. GERMAN-MOLDOVAN WORKSHOP on Novel Nanomaterials for Electronic, Photonic and Biomedical Applications. Chisinau, Republic of Moldova, April 18-20, 2013. Proceedings, 97-101.

Spații ocupate

Denumirea centrului, denumirea laboratorului Numărul de unități în cercetare (cercetători/auxiliari) Blocul/încăperile (spațiul unde este plasat LCȘ) Suprafața, m2 Suprafața medie ce revine unei unități de cercetător, m2
CCS “Materiale şi dispozitive semiconductoare”,

LCȘ “Fotonică şi Metrologie Fizică”

4.5 / 0.0 4a/115

4a/205

4/334

4/337

4/339

4/418an

4/420

4/421

4/422

20

12

39

19

40

12

12

100

40

65.3