Chimie ecologicăLABORATORUL DE CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE „CHIMIE ECOLOGICĂ”

Date de contact

str. Al.Mateevici nr.60, MD-2009, Chişinău, Republica Moldova Tel.: (+373 22) 57 75 57

Echipa de cercetare

Viorica GLADCHI, dr. în ştiinţe chimice, conf.univ., conducătorul echipei de cercetare
Nelli GOREACEVA, dr. în ştiinţe biologice, cercetător științific coordonator
Alexandr CRACIUN, dr. în ştiinţe tehnice, conf.univ., cercetător științific coordonator
Elena BUNDUCHI, dr. în ştiinţe chimice, conf. univ., cercetător științific superior
Ruslan BORODAEV, dr. în ştiinţe chimice, lector superior, cercetător științific
Angela LIS, lector, cercetător științific stagiar
Ana COLUN, cercetător științific stagiar

Direcţii de cercetare

LCŞ Chimie Ecologică a apelor şi tehnologii nepoluante a fost fondat în septembrie 1988 în conformitate cu ordinul rectorului şi decizia Consiliului Ştiinţific al Universităţii de Stat din Moldova, luată în baza Hotărării Guvernului Republicii Moldova nr.2317 din 02.08.1988. Actualmente este o parte componentă a Centrului de Cercetări Ştiinţifice „Chimie aplicată şi ecologică”.
Sarcinile principale ale laboratorului sunt:
– efectuarea cercetărilor în domeniul reducerii nivelului de poluare în mediul ambiant;
– studiul proceselor de migrare şi transformare a substanţelor nocive în mediul acvatic;
– studiul mecanismelor proceselor de autopurificare a apelor naturale;
– elaborarea unor metode fizico-chimice avansate de depistare a substanţilor poluante în apă ;
– crearea bazei materiale pentru efectuareea lucrărilor de laborator şi contribuţia la sporirea gradului de calificare ştiinţifică a cadrelor didactice;
– studiul legităţilor cintetice şi mecanismelor proceselor redox catalitice în baza sistemelor model; – studiul capacităţii de autoepurare a apelor de suprafaţă din Moldova cu aplicarea metodelor de evaluare a stării lor redox şi a parametrilor cinetici, precum şi prin metode tradiţionale de analiză a apelor;
– elaborarea noilor criterii informaţionale de estimare stării ecologice a apelor naturale.

Lucrări publicate în anii 2010 – 2014

Monografii, manuale:
1. CRACIUN A., DUCA Gh., ENE V.. Metode de reducere a emisiilor poluante ale motoarelor cu ardere internă. Ch: CEP USM, 2011.135 p.ISBN 978-9975-71-126-5
2. GLADCHI V., DUCA Gh., BUNDUCHI E. Ecologie aplicată. Lucrări practice.Chişinău, 2012, CEP USM, 118 p.
3. DUCA GH., BUNDUCHI E.; BORODAEV R. Tehnologie chimică anorganică. Lucrări practice. Chişinău, 2012, CEP USM, 94p.
Articole în reviste cu factor de impact
1. BOLDESCU V.; BRATU I.; BORODI Gh.; KACSO I.; BENDE A.; DUCA Gh.; MACAEV F.; POGREBNOI S.; RIBKOVSKAIAZ. Study of binary systems of beta-cyclodextrin with a highly potential anti-mycobacterial drugcandidate. Journal of Inclusion Phenomena and Macrocyclic Chemistry, 2012, 74, 129 – 137. ISSN 0923-0750.doi: 10.1007/s10847-011-0091-7 (I.F: 1.886).
2. MACAEV, F., BOLDESCU, V., GERONIKAKI, A., SUCMAN, N. Recent advances in the use of cyclodextrins in antifungal formulations. Curr. Top. Med. Chem.2013, 13(21), 2677-2683.ISSN: 1568-0266 (Print): 10.2174/15680266113136660194 (IF: 3,7)
3. GLADCHI V., GOREACEVA N., DUCA GH., BUNDUCHI E., BORODAEV R., ŞURÎGHINA O., LIS A. Chemical Compozition of Right Bank tributaries of Nistru River and Their General Impact. In the Management of Water Quality in Moldova, Edited by Springer. 2014, pp. 81-96. ISSN 0921-092X, ISBN 978-3-319-02707-4.
Contribuţii din monografii şi culegeri:
1. ГЛАДКИЙ, В.; ГOРЯЧЕВА, Н.; ДУКА, Г.; БУНДУКИ, E.; РОМАНЧУК, Л. Химический состав и редокс состояние вод Днестра в створе Наславча (2005-2009гг.). // Материалы круглого стола-тренинга «Водные ресурсы бассейна реки Днестр – предпосылка устойчивого развития населенных пунктов региона». Кишинев: «Imona Grup» SRL, 2010, 18-22. ISBN 978-9975-4135-0 2. GLADCHI, V.; DUCA, GH.; GOREACEVA, N.; BUNDUCHI, E.; SHURIGHINA, O.; LIS, A.; ROMANCIUC, L. Влияние притоков на качество вод Днестра. Odesa.// Екологичны проблемы Чорного моря. Збiрник наукових статей. Мiжнародна науково-практична конференцiя, Одесса 28-29 сентября 2010 3. ГОРЯЧЕВА Н., ГЛАДКИЙ В., БУНДУКИ Е., БОРОДАЕВ Р. Вынос в Днестр химических веществ с малых водосборов. În: Сб. научн. стат. Х-й Междун. Научн.-техн. конференции – Наука, Образование, Производство в решении экологических проблем (Экология 2013) – Уфа (Россия): УГАТУ, 2013. с.128-133.
Articole din reviste naţionale, categoria B:
1. DUCA Gh.; IVANCIC A.; BOLDESCU V. Cyclodextrins – fields of application. Part II. Chemistry Journal of Moldova, 2012, 7(2), 39-45. ISSN 1857-1727. 2. GLADCHI V., DUCA Gh., GOREACEVA N., BUNDUCHI E., LIS A. Chemical composition from the Dniester river tributaries. In: Chemistry Journal of Moldova. Gener. Industr. & Ecol.Chemistry, 2013, 8(1), p.23-33. ISSN 1857-1727.
Articole din reviste naţionale, categoria C:
1. CRACIUN, A.; CRĂCIUN, SV.; MORARU, V.; ALBERT, B. Elaborarea şi obţinerea lubrifi-anţilor speciali şi testarea proprietăţilor de exploatare a acestora. Revistă ştiinţ.Studia Universitatis, seria Ştiinţ. ale Naturii. 2010, nr.1(31), 174-180. ISSN 1857-1735
2. CRĂCIUN, A; SAJIN, T. Альтернативные моторные топлива и воздействие продуктов их сгорания на окружающую среду. Revista ştiinţ. Studia Universitatis, seria Ştiinţe ale Naturii, 2010. nr. 1(31),181-187. ISSN – 1857 – 1735 3. BUNDUCHI, E. Oxidarea catalitică şi cu radicali liberi a hidrochinonei şi acidului glioxalic. Revistă ştiinţ.Studia Universitatis, seria Ştiinţ. ale Naturii. 2010, nr.1(31), 207-213. ISSN 1857-1735
4. DUCA, Gh.; GLADCHI, V.; GOREACEVA, N. ; BUNDUCHI, E.; BORODAEV, R.; LIS A,; ANGEL, L.; ŞURIGHINA, O.; ROMANCIUC, L. Impactul afluenţilor din dreapta asupra calităţii apelorfluviului Nistru în perioada de primăvară a anului 2009. Revistă ştiinţ.Studia Universitatis, seria Ştiinţ. ale Naturii. 2010, nr.1(31),146-155. ISSN 1857-1735
5. LIS, A.; DUCA, GH.; BUNDUCHI, E.; GLADCHI, V.; GOREACEVA, N. The study of the buffering capacity of several water objects in the Republic of Moldova. Chemistry Journal of Moldova. 2010, 1(32). ISNN 1857-1727
6. КРАЧУН, A.; САЖИН, T. Альтернативные моторные топлива и воздействие продуктов их сгорания на окружающую среду. Revistă ştiinţ.Studia Universitatis, seria Ştiinţ. ale Naturii. 2010, nr.1(31), 181-187. ISSN 1857-1735
7. ГОРЯЧЕВА, Н.; ГЛАДКИЙ, В.; ДУКА, Г.; БУНДУКИ, Е.; БОРОДАЕВ, Р.; ШУРЫГИНА, О. Формирование химического стока р. Реут в условиях 2009 года. Revistă ştiinţ.Studia Universitatis, seria Ştiinţ. ale Naturii. 2010, nr.1(31), 158-162. ISSN 1857-1735
8. ГОРЯЧЕВА, Н.; ГЛАДКИЙ, В.; Е., БУНДУКИ, Е. Состав днестровских вод в период экстремального паводка 2008г. Revistă ştiinţ.Studia Universitatis, seria Ştiinţ. ale Naturii. 2010, nr.1(31), 155-158. ISSN 1857-1735
9. GLADCHI V., BUNDUCHI E., GOREACEVA N., ŞURÎGHINA O. Dinamica calităţii apelor Nistrului de mejloc. Studia universitatis, Revista ştiiţ. 2011, nr -1(41), 167-175. ISSN 1857-1735.
10. GLADCHI V. Facultatea de Chimie şi Tehnologie Chimică a USM – tradiţii şi rezultatele ştiinţifice. Academos, Revistă de Ştiinţă, Cultură şi Arta, Chişinău, 2011, nr.1 (20), pp.13-15. ISSN 1857-0461.
11. GOREACEVA N., GLADCHI V., BUNDUCHI E., ŞURÎGHINA O., ROMANCIUC L. Analiza dinamicii multianuale a compoziţiei ionice a apelor fluviului Nistru. Studia universitatis, Revista ştiiţ. 2011, nr.1(41), 161-166. ISSN 1857-1735.
12. LOZAN R., TĂRÎŢĂ A., SANDU M., GLADCHI V., MOŞANU E., PROCOPII D., SPĂTARU P., JABIN V., ŢURCAN S. Izvorul – indicator al stării ecologice al teritoriului (raioanele Orhei, Teleneşti şi Şoldăneşti). În: “Mediul Ambiant”, Chişinău: 2011, nr. 2 (56), p.15-20. ISSN 1810-9551
13. GLADCHI V., ROMANCIUC L. Conferinţele internaţionale în materie de chimie ecologică soluţionează problemele mediului. Academos. Revistă de ştiinţă, cultură şi artă. Nr. 1 (24), 2012. pp.19-22.
14. CRACIUN AL., ENE VL., PLĂMĂDEALĂ V., BEIU IL.. Reducere emisiilor nocive ale motoarelor cu ar-dere internă orin utiilizarea ozonului în formarea amestecului de ardere.„Studia Universitatis”.-2012.-№1(51).-P.147-151 15. BOLDESCU V. Nanoparticule și microparticule în chimioterapia tuberculozei. În Akademos, 2013, nr 1(28), p. 108-111. ISSN 1857-0461.
16. BUNDUCHI E., GLADCHI V., DUCA Gh., GOREACEVA N., VERDEŞ V. Impactul proceselor redox de transformare a nicotinamidei în autopurificarea apelor naturale. . În : Studia Universitatis. Seria Ştiinţe ale Naturii, 2013, nr.1 (61), p. 111-117. ISSN 1814 – 1735
17. CRACIUN A., ENE V., NOVOROJDIN N., ANDRITNCO A., ALBERT B. Particulile dure din gazele de eşa-pament a motoarelor cu ardere internă şi influenţa lor asupra mediului încojurător şi sănatatea umană. „Studia Universitatis Moldaviae”, 2013.-№ 1(61).-P.154-161. ISSN 1814-3237.
18. GLADCHI V., DUCA Gh., GOREACEVA N., BUNDUCHI E. Procese de autopurificare chimică şi fotochimică a sistemelor acvatice în prezenţa colorantului albastru reactiv direct. În : Studia Universitatis. Seria Ştiinţe ale Naturii, 2013, nr.1 (61), p. 118-123. ISSN 1814 – 1735
19. ГЛАДКИЙ B., ГОРЯЧЕВА H., БУНДУКИ E., ЛИС A. Органические вещества в водах притоков Днестра. . În: Studia Universitatis. Seria Ştiinţe ale Naturii, 2013, nr.1 (61), p. 131-135. ISSN 1814 – 1735
20. ГЛАДКИЙ В., ГОРЯЧЕВА Н., БУНДУКИ Е. Оценка нагрузки на Днестр от правых притоков. În: Revistă şt. Mediul Ambiant, 2013 (în editare).
21. ГОРЯЧЕВА H., ГЛАДКИЙ B., ДУКА Г., БУНДУКИ E., ШУРЫГИНА O. Биогенный вынос в Днестр с малых водосборов. În: Studia Universitatis. Seria Ştiinţe ale Naturii, 2013, nr.1 (61), p. 124-130. ISSN 1814 – 1735 22. КРАЧУН A, АЛЬБЕРТ Б. Твёрдые частицы в отработавших газах двигателей внутреннего сгорания и их влияние на здоровье людей. „Mediul ambiant” -2013.- № 2 (68), p.16-18. ISSN: 1810-9551.
Articole din alte reviste naţionale
1. GLADCHI V., GOREACEVA N., DUCA GH.., BUNDUCHI E., ANGHEL L., ŞURÂGHINA O., ROMANCIUC L. Impactul afluenţilor din dreapta asupra calităţii apelor fluviului Nistru. Revista apelor , Chişinău, 2011, nr.12, 14-18. ISSN 1857-2774.
2. BOIAN I., GILCĂ G., SANDU M., TĂRIŢĂ A., SPĂTARU P., GLADCHI V., BOGDEVICI O. Poluarea transfrontalieră a apelor de suprafaţă. În: Starea mediului în Republica Moldova în 2007-2010 (Raport National). – Ch.: S. n., Tipografia “Nova-Imprim” SRL. – 2011. p.86-89. ISBN 978-9975-4224-4-4
3. MUSTEA M., BOIAN I., GALCĂ G., SANDU M., TĂRIŢĂ A., ZUBCOV E., SIREŢEANU D., GLADCHI V., PREPELIŢA A., JELEAPOV V., SERENCO L., GILCĂ G. Starea resurselor de apă. În: Starea mediului în Republica Moldova în 2007-2010 (Raport National). – Ch.: S. n., Tipografia “Nova-Imprim” SRL. – 2011. p. 75-80. ISBN 978-9975-4224-4-4
4. MUSTEA M., SERENCO L., GILCĂ G., SANDU M., TĂRIŢĂ A., LOZAN R., MOŞANU E., SOHOŢCHI V., GLADCHI V., ZUBCOV E. Sursele şi factorii de poluare a apelor şi starea epidemiologică. În: Starea mediului în Republica Moldova în 2007-2010 (Raport National). – Ch.: S. n., Tipografia “Nova-Imprim” SRL. – 2011. p.81-85. ISBN 978-9975-4224-4-4
Brevete de invenţie:
1. CRĂCIUN ALEXANDRU, SAJIN TUDOR, ENE VLADIMIR. Dispozitiv pentru epurarea de funingine a gazelor de eşapament şi pentru diminuarea zgomotului produs de motorul cu ardere internă. Brevet nr 170S din 2010
2. CRĂCIUN ALEXANDRU, DUCA GHEORGHE, ENE VLADIMIR, SAJIN TUDOR. Dispozitiv pentru epurarea de funingine a gazelor de eşapament şi pentru diminuarea zgomotului produs de motorul cu ardere internă. Brevet nr. 310Y din 2011.
3. CRĂCIUN AL-RU, ENE VLADIMIR. Dispozitiv pentru epurarea de funingine a gazelor de eşapament şi diminuarea zgomotului produs de motorul cu ardere internă. Brevet nr. 457, 2012.
4. CRĂCIUN ALEXANDRU, ENE VLADIMIR, ALBERT BORIS. Dispozitiv pentru epurarea de funingine a gazelor de eşapament şi pentru diminuarea zgomotului produs de motorul cu ardere internă. Brevet nr. 505 2012.
Proiecte de cercetare în anii 2010 – 2014
1. Proiect instituţional 06.411.040A Procese redox catalitice în tehnologii mai pure şi mediu ambiant. Durata 2006-2010. Bugetul pe anul 2010 – 679 mii lei, cond. Acad. Gh. Duca
2. Proiect instituţional 11.817.08.46A Studiul proceselor ecochimice şi elaborarea tehnologiilor de tratare a mediului ambiant. Durata 2010-2014. Bugetul 2 198,0 mii lei, cond. Acad. Gh. Duca
3. Proiect 09.832.08.06A Rolul afluenţilor asupra formării cali-tăţii apelor fluviului Nistru şi studiul calităţii apei izvoareleo/cişmelelor din bazinul Nistrului ca surse de alimentare cu apă şi pentru irigare din cadrul Programul de stat: Cercetări ştiinţifice şi de management ale calităţii apelor. Durata 2009-2010. Bugetul pe anul 2010- 137,6 mii lei. Conducător – V. Gladchi, dr., conf.univ.
4. Proiect 11.832.08.08A Rolul afluenţilor in formarea compoziţiei chimice a apelor fluviului Nistru şi izvoarele din bazinul r.Nistru ca ecosisteme naturale şi surse de apa potabilă şi pentru irigare din cadrul Programul de stat: Cercetări ştiinţifice şi de management ale calităţii apelor. Durata 2011-2012. Bugetul – 220,0 mii lei. Conducător – V. Gladchi, dr., conf.univ.
Manifestări ştiinţifice organizate
1. Conferinţa Internaţională Chimie Ecologică, ediţia a V-a, martie 2012.
2. Conferinţa ştiinţifică a tinerilor cercetători „Chimie ecologică şi estimarea riscului chimic”, decembrie 2013.
3. Conferinţa ştiinţifică cu participare internaţională „Integrare prin cercetare şi inovare”, 10-11 noiembrie 2014.
Echipament şi logistică Spectrofotometru T80 UV/VIS PG Instruments Ltd (2007) Spectrofotometru Uv/VIS SP 8001 Metertech (2008) Spectrofotometru de absorbţie atomică IL-551 (1995) pH/ion 740, WtW inolab (2008) ion meter U-160M Antnex (2009) OxyTOP BOX WTW (2008) Electronic balance KERN, ABJ-220-4M (2008) COD Reactor Hach (2002) Aqwadistillator GEL 2001/4 (2008)

Spații ocupate

Denumirea centrului, denumirea laboratorului Numărul de unități în cercetare (cercetători/auxiliari) Blocul/încăperile (spațiul unde este plasat LCȘ) Suprafața, m2 Suprafața medie ce revine unei unități de cercetător, m2
CCŞ Chimie aplicată şi ecologică, LCŞ Chimie ecologică a apelor şi tehnologii nepoluante

5 / 3.5

Lab. 03 bl.4 Lab.06 bl.4 Lab. 112 bl.4 129 bl.4 36 18 18 18 18.0

Lista colaboratorilor LCŞ „Chimie ecologică a apelor şi tehnologii nepoluante”

Nr. d/o

Numele,  prenumele Funcţia Specialitatea Gradul şi titlul ştiinţific anul conferirii

1.

Goreaceva Nelly Cerc.şt.coord.

      Hidrobiologia

Doctor în ştiinţe biologice, 1975

2.

Craciun Alexandr Cerc.şt.coord.

Materialele lubrifiante

Doctor în ştiinţe tehnice, 1977 conferenţiar universitar

3.

Gladchi Viorica Conferenţiar universitar, cerc.şt.coord.

Protecţia mediului ambiant şi folosirea raţională a resurselor naturale

Doctor în ştiinţe chimice, 2001 conferenţiar universitar

4.

Bunduchi Elena Conferenţiar universitar, cerc.şt.sup.

Protecţia mediului ambiant şi folosirea raţională a resurselor naturale

Doctor în ştiinţe chimice, 2010 conferenţiar universitar

5.

Borodaev Ruslan Lector superior, cercetător științific

Protecţia mediului ambiant şi folosirea raţională a resurselor naturale

Doctor  în ştiinţe chimice, 2012

6.

Lis Angela Lector, Cercetător ştiinţific stagiar

7.

Colun Ana Cercetător ştiinţific stagiar

8.

Albert Boris Inginer coordonator

9.

Sliva  Irina Inginer coordonator

10.

Lutenco Maria Inginer coordonator

11.

Vozian Lollita Inginer coordonator

12.

Furtună Anastasia Inginer coordonator