Susţinerea tezei de doctor în științe ale educației „Managementul timpului în învăţarea autoreglată a studenţilor”

Se anunţă susţinerea tezei de doctor în științe ale educației „Managementul timpului în învăţarea autoreglată a studenţilor” Pretendent: Reaboi-Petrachi Viorica Conducător ştiinţific: Şevciuc Maia, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar Consiliul Ştiinţific Specializat: D 533.01 – 15 la Universitatea de Stat din Moldova Tema tezei: Managementul timpului în învăţarea autoreglată a studenţilor Specialitatea: 533.01 – Pedagogie universitară Data: 3 iulie, 2020 Ora: 14.00 Local: Universitatea de Stat din Moldova, sala 505/bloc III, str. M. Kogălniceanu 65 Principalele publicaţii ştiinţifice la tema tezei ale autorului Reaboi V. Particularităţile proiectării curriculum-ului în cheia centrării pe cel ce învaţă. În: Materialele Conferinţei naţionale „Modernizarea procesului de formare a cadrelor didactice”, 30 octombrie 2013, CEP-USM. ISBN-978-9975-71-485-3. Reaboi V. Managementul timpului în contextual învăţării autoreglate. În: Materialele Conferinţei ştiinţifice internaţionale „Învăţămîntul superior şi piaţa muncii: conexiuni şi perspective”, 21 noiembrie 2014 .ISBN 978-9975-71-675-8 Reaboi V. Învăţarea autoreglată a studenţilor. În: Revista Studia Universitatis Moldavie, 2015, nr.5(85), Seria „Ştiinţe ale educaţiei” pp. 86-88ISSN 1857-2103 ISSN online 2345-1025 Reaboi V., Şevciuc M. Aspecte principale ale independenţei şi...
Read More
Alegerea experților externi, membri ai CDSI al USM

Alegerea experților externi, membri ai CDSI al USM

Joi, 18 iunie 2020, la USM s-a desfășurat ședința Senatului USM. Una dintre chestiunile-cheie de pe ordinea de zi au constituit-o alegerile a doi experți externi în calitate de membri ai Consiliului pentru Dezvoltare Strategică Instituţională al Universităţii de Stat din Moldova. Noii membri aleși astăzi de Senat, dl Ioachim Druguș și dl Leonid Culiuc, completează lista celor 9 membri ai CSDI ca alături de întreaga echipă să contribuie la sporirea competențelor și atribuțiilor acestuia. Urmează colaborarea activă atât la coordonarea elaborării Planului de Dezvoltare strategică instituțională a Universității de Stat din Moldova, inclusiv asupra viziunii, misiunii, strategiilor de dezvoltare ulterioare ale USM, cât și la acțiunile principale ce vor fi întreprinse pentru o perioadă de cel puțin 5 (cinci) ani, în vederea obținerii rezultatelor scontate. Domnii sus-numiți sunt specialiști cu o înaltă calificare și cu o bogată experiență practică în domenii de interes pentru USM, iar prin deschiderea și suportul pe care-l vor oferi instituției și mediului universitar vor reuși...
Read More
Doriţi să faceţi un stagiu de practică la Parlamentul german?

Doriţi să faceţi un stagiu de practică la Parlamentul german?

Bundestag-ul german în colaborare cu Freie Universität Berlin, Humboldt-Universität Berlin, Technische Universität Berlin vă invită să candidaţi pentru o Bursă Parlamentară Internaţională (IPS) cu durata de cinci luni la Berlin. Bursa Parlamentară Internaţională se adresează tinerelor şi tinerilor cu o înaltă calificare şi interes pentru viaţa politică şi care, după încheierea programului, vor reveni în țară animaţi de voinţa de a participa activ şi responsabil la configurarea unui viitor democratic pentru patria lor. Bundestag-ul German, Parlamentul german, oferă tinerilor prilejul de a urma un stagiu de 13 săptămâni pe lângă un membru al Bundestag-ului german şi de a face astfel cunoştinţă cu sistemul parlamentar german şi cu procesele de decizie politică şi, în acelaşi timp, de a acumula experienţă practică în domeniul muncii parlamentare. Selecţia bursierilor se va face de către o comisie de selecţie independentă a Bundestag-ului german. Durata stagiului de practică: 1 martie - 31 iulie 2021. Condiţii: cetăţenia Republicii Moldova studiu universitar încheiat cunoştinţe foarte bune de limba germană cunoştinţe despre...
Read More

PREZENTAREA ONLINE A TEZEI DE DOCTOR ÎN ȘTIINȚELE EDUCAȚIEI CU TITLUL “REPERE PSIHOPEDAGOGICE ALE UTILIZĂRII SISTEMELOR TIC ÎN EDUCAȚIA PENTRU CARIERĂ” A DNEI AIDA COTRUȚA

Pe data de 25 iunie 2020, la ora 15:00, în sala 505, blocul III de studii al Universității de Stat din Moldova (str. M.Kogălniceanu, 65A), va avea loc ședința online a Seminarului Științific de Profil 531.01 – Teoria generală a educației, în cadrul căreia Aida COTRUȚA va prezenta teza de doctor în științele educației cu titlul “Repere psihopedagogice ale utilizării sistemelor TIC în educația pentru carieră”, Conducător ştiinţific Otilia DANDARA, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar. Examinarea online a tezei poate fi urmărită la: web.zoom.us...
Read More

ANUNȚ

La data de 10 iunie 2020, au fost aleşi membrii CDSI, din rândul cadrelor didactice titulare ale USM, prin vot direct, secret şi liber exprimat de către 259 de electori, membri ai Consiliilor facultăţilor USM şi reprezentanţi ai studenţilor din Senat. Ca rezultat, din cei trei candidaţi, înscrişi în buletinele de vot, au fost alese două cadre didactice: Cristina DOLGHI, conferenţiar universitar, doctor în economie, titulară a Departamentului Contabilitate şi Informatică Economică (214 voturi pro). Mihaela VIDAICU, conferenţiar universitar, doctor în drept, titulară a Departamentului Drept Penal (180 voturi pro). Preşedintele Senatului,                                         Otilia DANDARA, prorector pentru activitatea didactică...
Read More
Anunț cu privire la concursul Burse de merit 2020 pentru studenții ciclului I și II

Anunț cu privire la concursul Burse de merit 2020 pentru studenții ciclului I și II

Participă la competiția de acordare a Burselor de merit 2020 şi fii unul dintre tinerii care vor intra în posesia unei burse de merit finanțate din bugetul de stat: Bursa Republicii – 12 burse pentru studenții ciclului I, ciclului II din instituțiile de învățământ superior; Bursa Guvernului – 30 de burse pentru studenții ciclului I, ciclului II din instituțiile de învățământ superior; Bursa Președintelui Republicii Moldova – 10 burse pentru studenții ciclului I, ciclului II din instituțiile de învățământ superior. Bursele de merit se acordă: studenților ciclului I Licență, ciclului II Master, care au obținut în anul precedent de studii o medie a notelor la sesiunea de vară nu mai mică de 9 în domeniile de studii tehnic, agrar, economic și real (matematică, informatică, fizică, chimie, biologie) și nu mai mică de 9,5 în alte domenii de studiu; numai o singură dată pe parcursul studiilor. Bursele de merit se stabilesc anual, în felul următor: începând cu semestrul III – pentru studenții de la ciclul I...
Read More

PREZENTAREA ONLINE A TEZEI DE DOCTOR ÎN FILOLOGIE CU TITLUL „STRATEGII DE FORMARE A COMPETENȚELOR DE TRADUCERE ORALĂ DIN LIMBA ENGLEZĂ ÎN LIMBA ROMÂNĂ PE PARCURSUL UNIVERSITAR” A DNEI INA SÎTNIC

Pe data de 10 iunie 2020, la ora 11.00, în sala 311, blocul III de studii al USM (str. M. Kogălniceanu, nr. 65), va avea loc ședința online a Seminarului Științific de Profil 621. Ştiinţe ale limbajului,  în cadrul căreia Ina SÎTNIC va prezenta teza de doctor în științe filologice cu titlul „Strategii de formare a competențelor de traducere orală din limba engleză în limba română pe parcursul universitar”, Conducător științific – Ludmila ZBANȚ, doctor habilitat în filologie, professor universitar. Persoanele care doresc să participe la ședința online de examinare a tezei de doctor pot solicita, în prealabil, permisiunea de participare la adresa de e-mail inasitnic@gmail.com....
Read More

Susţinerea tezei de doctor în științe chimice „Sinteza, structura și proprietățile compușilor coordinativi ai cuprului(II) cu unele tiosemicarbazone solubile în apă

Se anunţă susţinerea tezei de doctor în științe chimice „Sinteza, structura și proprietățile compușilor coordinativi ai cuprului(II) cu unele tiosemicarbazone solubile în apă”  Candidat: Sîrbu Angela Conducător ştiinţific: Revenco Mihail, doctor habilitat în științe chimice, profesor universitar Consultant ştiinţific: Arion Vladimir, doctor habilitat în științe chimice, conferențiar universitar Consiliul Ştiinţific Specializat: D 141.01-04 din cadrul Universității de Stat din Moldova Tema tezei: Sinteza, structura și proprietățile compușilor coordinativi ai cuprului(II) cu unele tiosemicarbazone solubile în apă. Specialitatea: 141.01 – Chimie anorganică Data: 11 iunie 2020 Ora: 1400 Local: Universitatea de Stat din Moldova, or. Chișinău, str. A. Mateevici 60, blocul 4, bir. 222. Teza de doctor și rezumatul pot fi consultate la biblioteca Universității de Stat din Moldova și la pagina web a ANACEC (www.cnaa.md). Adresa la care poale fi urmărită susţinerea publică: https://us02web.zoom.us/j/85976553155?pwd=TzJVbXdSS0xqSTZpeHJiYTJwWm5MZz09 ID: 859 7655 3155 Parola: Ligand...
Read More

Anunț privind eligibilitatea candidaților la funcția de membru al Consiliului pentru Dezvoltare Strategică Instituțională al USM

COMISIA ELECTORALĂ UNIVERSITĂRĂ Anunț privind eligibilitatea candidaților la funcția de membru al Consiliului pentru Dezvoltare Strategică Instituțională al USM În urma examinării dosarelor depuse de către candidații înaintați de consiliile facultăților USM pentru alegerea a doi membri ai Consiliului pentru Dezvoltare Strategică Instituțională din rândul cadrelor didactice titulare ale USM, Comisia Electorală Universitară, în conformitate cu prevederile Codului Educației, anunță drept eligibili următorii candidați: Ciobu Victor, conferenţiar universitar, doctor în științe fizice. Facultatea de Fizică și Inginerie; Dolghi Cristina, conferențiar universitar, doctor în economie. Facultatea de Ştiinţe Economice. Vidaicu Mihaela, conferenţiar universitar, doctor în drept. Facultatea de Drept. Președintele CEU                                                                                    Dumitru Roman Secretarul CEU                                                                                        Mariana Toacă 28.05.2020...
Read More

Anunț privind organizarea alegerilor pentru ocuparea pozițiilor vacante de membru al Consiliului pentru Dezvoltare Strategică Instituțională al Universității de Stat din Moldova

ANUNȚ privind organizarea alegerilor pentru ocuparea pozițiilor vacante de membru al Consiliului pentru Dezvoltare Strategică Instituțională al Universității de Stat din Moldova Comisia Electorală a Universităţii de Stat din Moldova (Comisia Electorală Universitară) aduce la cunoştinţa tuturor membrilor consiliilor facultăţilor și a reprezentanților studenți din Senat și din consiliile facultăților (comunitatea universitară cu drept de vot) că la data de 10 iunie 2020,între orele 09.00 – 15.00, se va desfăşura procesul de alegere a doi membri ai Consiliului pentru Dezvoltare Strategică Instituţională din rândul cadrelor didactice titulare ale USM. Alegerile se realizează prin vot universal, direct, secret şi liber exprimat şi se vor desfăşura în cadrul punctelorde votare, situate în incinta USM după cum urmează: Blocul de studii nr.2, (holul parterului), unde vor votamembrii consiliilor facultăților: Drept; Jurnalism și Științe ale Comunicării; Psihologie și Științe ale Educației, Sociologie și Asistență Socială; Istorie și Filosofie. Blocul de studii nr.3, (holul parterului), unde vor vota membrii consiliilor facultăților: Litere; Biologie și Pedologie; Relații Internaționale,Științe Politice și Administrative; Reprezentanții...
Read More