AVIZ

În conformitate cu Regulamentul  privind modul de alegere a rectorului Universităţii de Stat din Moldova, Consiliul de Dezvoltare Strategică Instituţională al USM anunţă declanşarea procesului de alegere a rectorului Universităţii de Stat din Moldova, cu sediul: str. Mateevici, nr 60.

1.Criterii de accedere la funcţia de rector al USM:

poate fi ales în  postul de rector al USM candidatul care deţine titlul ştiinţific de doctor şi/sau ştiinţifico-didactic şi are experienţă de cel puţin 5 ani în învăţămîntul superior şi cercetare.

2.Candidaţii pentru ocuparea postului de rector vor  depune dosarul personal / prin poştă/ prin e-mail, care va conţine obligatoriu: scrisoarea de intenţie; curriculum vitae (format Europass); copia buletinului de identitate ; copiile actelor de studii, ale diplomelor referitoare la titlurile ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice, documente doveditoare privind experienţa în învăţământul superior şi de cercetare, alte documente care atestă activitatea profesională, managerială şi ştiinţifică a candidatului; programul de activitate; declaraţia pe proprie răspundere privind lipsa de încălcări în decursul activităţii sale, a normelor de etică şi deontologie profesională, precum şi lipsa de antecedente penale.

3.Dosarele candidaţilor la postul de rector al USM, întocmite conform prevederilor Regulamentului privind modul de alegere a rectorului Universităţii de Stat din Moldova , se depun la C.S.D.I. în zilele lucrătoare, între orele 9-00 – 16-00.

Tel de contact: 067560085, bloc principal, biroul 204; e-mail: cdsi.usm@gmail.com

4.Termenul de depunere a dosarului de către candidaţii la postul de rector al U.S.M. este de 15 zile calendaristice, din momentul publicării (inclusiv ziua respectivă) a anunţului în presă şi pe pagina web a USM.