La 18 noiembrie, a avut loc ședința Consiliului profesoral al Facultății de Relații Internaționale, Științe Politice și Administrative. Date fiind condițiile pandemice, care nu au permis organizarea unor festivități de amploare cu tot colectivul USM, Rectoratul a continuat maratonul laborios cu ocazia aniversării a 75-a de la fondarea Universității de Stat din Moldova la Facultatea de Relații Internaționale, Științe Politice și Administrative (FRIȘPA). Ședința festivă s-a desfășurat în format mixt, în Sala Mare a Senatului au fost prezenți: rectorul Universității de Stat din Moldova (USM), conf. univ., dr. Igor ȘAROV, președintele Sindicatelor USM Efim CHILARI, decanul Facultății Alexandru SOLCAN dr., conf. univ., șefii de departamente, alți raportori.

Deschiderea evenimentului a fost marcată de mesajul de felicitare al rectorului USM, care a menționat că FRIȘPA s-a impus ferm ca unul dintre centrele de educație și cercetare de top din țara noastră în domeniul relațiilor internaționale, și-a câștigat autoritatea și respectul binemeritat atât în plan național, cât și internațional.

În continuare, la ședința Consiliului profesoral al FRIȘPA, rectorul Universității de Stat din Moldova (USM), conf. univ., dr. Igor ȘAROV a înmânat Diplome de Onoare cadrelor științifico-didactice ale facultății, în semn de recunoștință pentru profesionalism, eficiență, responsabilitate și dedicație, cu ocazia aniversării a 75-a de la fondarea universității.

Cu felicitări, diplome și premii cu ocazia aniversării a 75-a de la fondarea USM, dar și cu ocazia Zilei Internaționale a Științei pentru Pace și Dezvoltare a venit la ședința festivă și președintele Sindicatului angajaților Universității de Stat din Moldova Efim CHILARI.

În continuare, rectorul USM a adus la cunoștința FRIȘPA informații despre ajustarea bazei materiale la cerințele de muncă, soluționarea problemelor sporurilor de salarizare, procesul de digitalizare, dar și rezolvarea structurată a problemelor de infrastructură, iar în acest context MEDIACOR a fost dat în exploatare, urmează să fie examinate metodele de folosire pentru colaborări etc. Totodată, rectorul USM a ținut să sublinieze că FRIȘPA este lideră la vaccinare – 95 % și că ar fi bine ca toți să-i urmeze exemplul.

Profesorii FRIȘPA au adresat întrebări rectorului USM privind necesitatea valorificării echitabile a finanțării, dar și cum se va proceda cu disciplinele nepopulare, dar necesare etc.

Rectorul a demonstrat deschidere și disponibilitate în vederea soluționării problemelor ce apar pe parcurs, subliniind că este important ca proiectele să aducă plusvaloare și protagoniștilor proiectelor, si facultății, și universității, mult mai important este că avem nevoie de efortul conjugat al tuturor pentru a oferi programe și discipline competitive, dar și să mergem la elevi ca să-i convingem să-și continue studiile la USM etc.

Conform ordinii de zi a Consiliului profesoral FRIȘPA au fost discutate mai multe subiecte importante, printre care: internaționalizarea FRIȘPA, analiza suportului curricular la FRIȘPA Ciclul I Licență, Ciclul II Master pe platforma instituțională Moodle, aprofundarea tezelor de licență și master, planificarea și organizarea stagiilor practice de specialitate și masterat.

Astfel, la Consiliul profesoral al FRIȘPA au fost determinate domeniile de activitate promițătoare și actuale pentru anul curent și viitor, totodată au fost discutate și coordonate activitățile educaționale, metodologice și de cercetare. A fost stabilit potențialul științific al departamentelor, dar și programele de parteneriat și internaționale. A fost pusă în discuție realizarea programelor de mobilitate. În principal, vorbitorii s-au concentrat pe problemele de organizare a activității educaționale și științifice la facultate, în condițiile pandemiei. Au fost trasate obiectivele pentru anul curent FRIȘPA, problemele de organizare a muncii educaționale în condițiile pandemiei on-line cu folosirea corectă a platformei Moodle, referindu-se, în mare parte, la soluționarea sarcinilor de îmbunătățire a curriculumului și a planurilor de lucru pentru asigurarea bunei funcționări a procesului de învățământ la facultate.

Au fost actualizate deciziile Consiliului profesoral privind organizarea muncii științifice, identificându-se sarcina principală de a valorifica activitățile de cercetare la facultate, reflectând mai amplu specificul relațiilor internaționale în cercetările științifice ale cadrelor științifico-didactice și ale masteranzilor facultății, inclusiv prin participarea activă la diverse proiecte existente.

În concluzie, Consiliul profesoral a subliniat că FRIȘPA este o subdiviziune importantă a USM care se dezvoltă în mod dinamic, ajustându-și programele de studiu la necesitățile timpului, servind la cunoașterea și descoperirea lumii în curs de globalizare și care va tinde să realizeze obiectivele trasate. Astăzi, diploma FRIȘPA nu este doar o dovadă a calității înalte a educației, cunoștințelor versatile, perspectivelor largi, ci și o garanție a propunerilor interesante pe piața muncii, care e extrem de competitivă. Sperăm că facultatea va continua să contribuie cu eforturi conjugate la consolidarea poziției Republicii Moldova pe arena internațională prin formarea profesioniștilor de top.