Tânăra cercetătoare, Cristina Lazariuc este doctorandă în cadrul Școlii Doctorale Științe Umanistice a Universității de Stat din Moldova, specialitatea științifică 631.01. Ontologie și gnoseologie. Tema de cercetare: „Constituirea mentalităților colective prin prismareprezentărilor sociale” îi oferă șansa de a cunoaște în profunzime domeniul, iar profesionalismul conducătorului științific, Eudochia Saharneanu, profesor universitar, doctor habilitat îi ghidează creșterea constantă în cizelarea competențelor profesionale.

Interese de studiu: Etica globală, Comunicare, Imaginar și Mentalitate, E-guvernare, Proprietate intelectuală, Problema Gender, Integrare Europeană sunt reflectate în cele peste 50 de articole și teze în reviste de categoria B+, B și C și culegeri de lucrări ale Conferințelor naționale și internaționale, coautor a trei manuale:Teoria și practica integrării europene (2016); Etică profesională (2019), Filosofie (2021), precum și a bunelor practici în promovarea integrității academice premiate în cadrul Conferinței Anuale a Consiliului Europei(2021).

Alte distincții:Premianta Concursului „Burse de merit 2010”, ediţia a 15-a,organizat de Centrul de Informaţii Universitare, sub egida Consiliului Rectorilor din Republica Moldova (CRRM), cu suportul financiar al BC Moldova Agroindbank SA şi a Companiei „Orange Moldova”.

Olesea Moiseev: Sunteți adeptul Științei deschise și recent, ați obținut Bursa de excelență a Guvernului. În ce mod va contribuiaceastă Bursăla dezvoltarea cercetării pe care o realizați?

Cristina Lazariuc: În primul rând, Bursa de Excelență a Guvernului reprezintă o realizare importantă pentru mine, sub aspect personal, deoarece omul are mereu nevoie să fie apreciat pentru performanțele atinse și motivat să se autodepășească continuu. În acest sens, sunt onorată să fiu printre câștigătorii Bursei de Excelență a Guvernului 2022, având certitudinea că această distincție îmi oferă suportul motivațional să continui cu perseverență și încredere dezvoltarea proiectului meu de cercetare, contribuind la reliefarea actualității și importanței temei studiate și la completarea universului cognitiv cu rezultate originale și de valoare științifică semnificativă. În acest context, doresc să-mi exprim recunoștința față de sprijinul și profesionalismul conducătorului științific, Eudochia Saharneanu, profesor universitar, doctor habilitat, care ghidează „creșterea” mea în calitate de cercetător, și nu în ultimul rând, a întregului corp didactico-științific, care își aduc aportul constant în cizelarea competențelor mele profesionale. Performanțele mele sunt performanțele Domniilor Voastre. Vă mulțumesc.

O.M.: Ce presupun de fapt studiile prin doctorat și care este avantajul competitiv pentru formarea unei cariere de succes?

C.L.: Studiile de doctorat nu sunt doar o etapă firească în formarea tinerilor cercetători, dar și o oportunitatea distinctă de aprofundare și formare profesională continuă. Un specialist de înaltă calificare este cel care se identifică cu conceptul și criteriile de performanță ale procesului de învățare pe parcursul vieții și care tinde să rămână competitiv într-o economie cu o concurență din ce în ce mai mare, bazată pe cunoaștere. Gradul competițional a specialistului depinde de capacitățile pe care le deține, iar studiile de doctorat au ca finalitate formarea competențelor profesionale necesare, cognitive și de cercetare în domeniul de specialitate, precum și a unor competențe transversale. În plus, absolvirea studiilor de doctorat este un criteriu prioritar și în dezvoltarea unei cariere didactice de succes, eu activând în acest domeniu de aproape 10 ani(începând cu 2012 activează în calitate de lector asistent în cadrul Departamentului Științe Socio-umane, Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică, Universitatea Tehnică a Moldovei).

O.M.: Dumneavoastră sunteți o doctorandă eminentă și vă faceți studiile în anul III la Școala Doctorală Științe Umaniste. Care sunt ariile principale în care faceți cercetare?

C.L.: Studiul triadei mentalitate-imaginar-reprezentare ridică o complexitate de probleme datorate caracterului lor pluridisciplinar, diversității de similitudini și tendințe metodologice care se reunesc și se opun. Din aceste considerente, analiza complexității funcțiilor mentalităților în viața colectivă se impune a fi realizată prin abordarea interdisciplinară care include diverse domenii, precum: antropologie sociologie, istorie (inclusiv, a mentalităților), etnologie, filosofie, culturologie, cât și de etnopsihologie, psihologie socială, literatură etc.În acest context, istoria mentalităților,pe lângă faptul de a fi o direcție istoriografică bine conturată, reprezintă,în esență, un nou principiu de a privi trecutul, ce a inspirat multe demersuri fecunde (antropologia, lingvistica istorică, etc.) mult mai precise prin suportul lor tematic și metodologic, iar mentațitățile se definesc, pe bună dreptate, ca cele mai ireductibile elemente, care diferențiază tipurile de civilizație și reprezintă „sinteza vie a fiecărei societăți”, determinând comportamentele, gândurile și creațiile tuturor membrilor acesteia.

O.M.: Ce v-a determinat să vă îndreptați atenția către studierea domeniilor „Ontologia și Gnoseologia”? Considerați că problema „mentalităților colective” este importantă pentru evoluția (eficientizarea) acestor domenii?

C.L.: Epoca actuală constituie unul dintre momentele critice, în care gândirea umanității se află în proces de transformare, de depășire a conștiințelor regionale, naționale spre o conștiință globală. Doi factori fundamentali stau la baza acestei transformări. Primul constă în minimalizarea credințelor religioase, politice și sociale din care derivă toate elementele civilizației noastre. Cel de-al doilea presupune crearea unor condiții de existență și de gândire complet noi, generate de evoluția accelerată a societății informaționale și, mai nou, a celei bazate pe cunoaștere. Epoca contemporană reprezintă o perioadă de tranziţie de la ideile trecutului, care, deşi sunt bulversate, rămân încă foarte puternice, spre noile idei care trebuie să le înlocuiască, dar care sunt doar în curs de cristalizare și consolidare.Modul în care cetățenii unei țări percep, filtrează informația și se raportează la realitățile imediate, este identificat a fi, atît un catalizator cât și unul dintre principalele obstacole în calea producerii unei schimbării sociale substanțiale.

La ora actuală nu este uşor de a prevedea fezabilitatea acestui proces complex și contradictoriu de maturizare spirituală a umanității, ce poate rezulta, într-o bună zi, prin înlocuirea stării de oscilație și incertitudine a omului contemporan, cu certitudinea identificării unei stări de echilibru cu sine și cu ceilalți. Pe ce idei fundamentale se vor clădi societăţile ce vor urma încă nu ştim, dar constatăm cu încredere că organizarea lor se va baza pe o putere „nouă”, suverana epocii contemporane: mintea umană, care face posibilă apariția de noi pattern-uri intelectuale în mediul cultural actual, prin lansarea unor noi orizonturi de reflectare asupra realității și schimbul permanent de cunoștințe și culturi.

Astfel în societatea definită prin capacitatea de a produce cunoaștere, a produce cunoaștere înseamnă obținerea de sensuri noi pentru diferite fenomene sau activități sociale, economice și tehnologice.Drept rezultat, cele mai recente perspective din domeniul discursului istoric și antropologic se referă la promovarea unei imagini novatoare și globale asupra trecutului, având în vedere modurile în care oamenii percep lumea înconjurătoare, cum se văd ei însăși, pe ceilalți, precum și sistemul de valori în funcție de care își modelează atitudini, comportamente, reacții, într-un cuvânt, paradigma mentală specifică unui anumit timp istoric. Toate aceste constituie preocupări perene ale ontologiei, dar în contextul societății contemporane centrate pe cunoaștere, acestea au devenit probleme de amploare și pentru domeniul gnoseologiei. În acest sens, studiul mentalităților ne-au provocat „mirarea”, determinându-ne să ne avântăm spre descoperirea de noi orizonturi, raportate la sinergetica realității.

O.M.: Finalitatea muncii de cercetare este importantă prin impactul social- economic. Care sunt așteptările Dvs? Ce sperați să obțineți?

C.L.: Perioada contemporană reprezintă rezultatul manifestării a două procese ce se desfăşoară în paralel într-o lume fărîmiţată care tinde spre unitate, fascinantă, dar şi derutată, în acelaşi timp. Pe de o parte, în sfera politicii şi a economiei, istoria tinde să aibă un curs ascendent şi bine direcţionat, în care informația (cu sau fără semnificație) reprezintă puterea, iar cunoașterea a devenit factorul dominant de producție și competitivitate al societății. Pe de altă parte, în sfera socială şi morală istoria comportă un caracter ciclic, în care astăzi atestăm, din nou, o criză a valorilor și virtuților umane. Drept rezultat ne-am reorientat atenția spre descoperirea perspectivei unei istorii de profunzime, ce implică abordarea rolului mentalităţilor în reconstituirea ordinii sociale și revenirea istoriei pe curba ascendentă.

O.M.: Cum argumentați Dvs utilitatea studiului pe care îl efectuați asupra dezvoltării  Științei deschise în Republica Moldova?

C.L.: Studiile doctorale înaintează în fața doctoranzilor nu doar provocarea desfășurării proiectului de cercetare, dar și diseminarea rezultatelor activității de cercetare, pe parcursul fiecărui an (3/4 ani), atât în cadrul comunicărilor prezentate la Conferințele științifice naționale și internaționale (Simpozioanelor, Colocviilor), cât și în cadrul tezelor și articolelor publicate în culegeri și reviste de profil. De asemenea, în cadrul Seminarelor științifice, organizate periodic, doctoranzii au posibilitatea de a analiza, sub ghidarea cercetătorilor profesioniști, evoluțiile și dilemele procesului de cercetare. Toate acestea sunt oportunități prin care noi argumentăm originalitatea și utilitatea studiilor realizate, împărtășindu-le cu experți în domeniu, la nivel național și internațional, contribuind, astfel la dezvoltarea Științei deschise în Republica Moldova.

Olesea Moiseev: Vă mulțumim pentru colaborare! Activitatea de cercetare pe care o desfășurați cu dedicație este complexă și multidisciplinară. Or, cunoașterea necesităților prioritare pentru viaţa economică şi socioculturală a Republicii Moldova, precum și implicarea în proiecte de cercetare sporește calitatea, impactul și beneficiile societale. Felicitări pentru obținerea Bursei de Excelență a Guvernului și pentru realizările remarcabile în domeniul profesional. Vă dorim spor și mult succes la finalizarea tezei de doctor, accelerândastfel progresul cunoașterii și al bunăstării.

Universitatea de Stat din Moldova 2024 © All Rights Reserved