Anexa 4.1 Raport_Chestionar_Satisfacție studenți_CC

Anexa 4.2 Raport_Chestionar_gradul_de_satisfacție_stud._2021_CA

Anexa 4.3 Extras CQ_Chestionare_satisfacție studenți_18.11.2021

Anexa 4.4 Rezultate_Chestionar_satisfacție_cadre_did._2021

Anexa 4.5 Regulament_cu_privire_la_managementul_calitatii

Anexa 4.6 Plan de activitate Senat_2021_2022

Anexa 4.7 Planul de activitate Consiliului Calității 2021-2022

Anexa 4.8 Plan de activitate Cons de Administrare USM_2021_2022

Anexa 4.9 Plan activitate CAQ 2022-2023_ LITERE

Anexa 4.10 Plan de Activitate Departamentul Științe ale educației 2021-22

Anexa 4.11 Extras Senat_Proceduri Anexa 4.12 Procedura el.,act.sup curric

Anexa 4.12 Procedura el.,act.sup curric.

Anexa 4.13 Procedura as.cal._stag.pr.

Anexa 4.14 Procedura ev. cal. progr. studii

Anexa 4.15 Procedura elab., mod. planurilor

Anexa 4.16 Procedura autoeval.progr.studii

Anexa 4.17 Rezultatele sesiunii de iarnă_USM

Anexa 4.18 Captură registru electronic

Anexa 4.19 Carnet de note

Anexa 4.20 Borderou

Anexa 4.21 Fișa personală

Anexa 4.21a Fișa personală_p.2

Anexa 4.22 Evidența personalului didactic

Anexa 4.23 Raport cu privire la realizarea orelor

Anexa 4.24 Analiza realizării orelor_Proces Verbal nr.5

Anexa 4.25 Evaluare_SP_USM_2019_AD

Anexa 4.26 Raport pe activitatea științifică la facultate

Anexa 4.27 Extras PV al consiliului facultății aprobare raport științific

Anexa 4.28 Extras DLRȘL_aprobare Raport anual

Anexa 4.29 Aprobarea testelor

Anexa 4.30 Stuiul_individual_în_curricula

Anexa 4.31 Orar de consultatii 2021 sem II

Anexa 4.32 Model_fișă_de asistență_la _ore

Anexa 4.33 Ordin Audit intern

Anexa 4.34 Extras Procedura de autoevaluare

Anexa 4.35 Recomandări SMC_

Anexa 4.38 Chestionar_coord. stagiu de practică

Anexa 4.38a Plan individual al profesorului

Anexa 4.39 Plan activitate CAQ 2022-2023 LITERE

Anexa 4.39a Plan activitate_Comisia Calității_FȘE

Anexa 4.40 Plan CAQ PSESAS

Anexa 4.41 Plan de Activitate Departamentul Științe ale educației 2021-22

Anexa 4.42 Plan de activitate DIRUA 2021-2022.doc

Anexa 4.43 Extras Senat Aprobarea planurilor 2022

Anexa 4.45 Extras CQ Evaluarea calității procesului didactic_semI_2021-2022

Anexa 4.46 PV a Consiliului FRIȘPA cu privire la masa rotundă

Anexa 4.47 Extras Proces Verbal Comisia de Asigurare a Calității

Anexa 4.48 Extras PV nr. 1 CAQ 07.09.2020

Anexa 4.49 Extras PV Departament

Anexa 4.50 Proces verbal nr.6 DSE

Anexa 4.51 Pr. verbal Consiliul Calității

Anexa 4.52 Extras Senat_Proceduri

Anexa 4.53 Extras_Senat_Aprobarea procedurilor

Anexa 4.54 PV.Departament-activitățile de monitorizare a proceselor de predare-învățare-evaluare.pdf

Anexa 4.55 Extras Comisia de Asigurare a Calitatii

Anexa 4.56 Extras Consiliul Facultății

Anexa 4.57 PV Consiliul Facultății

Anexa 4.58 Extras Consiliul Calității

Anexa 4.59 Extras_Consiliul de Administrație

Anexa 4.60 Extras Aprobarea chestionarelor

Anexa 4.61 Extras Senat_Aprobarea planurilor

Anexa 4.62 Procedura_Evaluarea opiniei studentilor

Anexa 4.63 Chestionar_licenta

Anexa 4.64 Chestionar_master

Anexa 4.65 PV_ Comisia de Asigurare a Calității

Anexa 4.66 Rezultate chestionare Program 2018

Anexa 4.67 Proces verbal nr 3 28.10.2020

Anexa 4.68 PV nr8_2019 al Consiliului FRIȘPA cu privire la rezultatele chestionării Studenților

Anexa 4.69 Raport_final_Chestionar_cursuri

Anexa 4.70 Extras Aprobarea chestionarelor. Consiliul de Administrație

Anexa 4.71 Plan de actiuni DSE 2018 PSIHOPEDAGOGIE

Anexa 4.72 Raport masuri corective PP

Anexa 4.73 Realizare plan de măsuri corective

Anexa 4.74 Extras Consiliul Calității

Anexa 4.75 Traseul absolvenților

Anexa 4.76 Registru de evidență a planurilor de învățământ

Anexa 4.77 Registru de evidență a certificatelor de autorizare, acreditare a programelor de studii superioare

Anexa 4.78 Registru de evidență_atestate de conferențiar și profesor

Anexa 4.79 Evidența certificatelor Formare continuă

Anexa 4.80 QFORTE Study Visit Programme_Montpellier

Anexa 4.81 Poză vizită

Anexa 4.82 Certificat_Vizita de studiu

Anexa 4.83 Implementarea Proiectului Qforte

Anexa 4.84 Certificat Seminar AUF

Anexa 4.85 Certificat Seminar AUF

Anexa 4.86 Implementarea proiectului La consolidation de la capacité

Anexa 4.87 Certificat ARACIS

Anexa 4.88 Certificat ARACIS

Anexa 4.89 Formare profesională internațională

Anexa 4.90 Certificat_acreditare_instituțională_2001

Anexa 4.91 Certificat_acreditare_instituțională_2006

Anexa 4.92 Model_Registru_de_evidență_a_programelor_de_studii

Anexa 4.93 Raport_Senat_Acreditarea_programelor

Universitatea de Stat din Moldova 2024 © All Rights Reserved