Șef Departament Studii

Mariana TOACĂ, doctor, conferențiar universitar,

DATE DE CONTACT

Adresa: str. A.Mateevici 60, blocul central,

biroul 223

tel: 067316317

mariana.toaca@usm.md

CVVictoria GALESCO

victoria.galesco@usm.md

Natalia PÎNZARU

natalia.pinzari@usm.md

Șefi adjuncți Departament

biroul 227

tel: 067312313

MISIUNEA: Organizarea studiilor superioare de licență (Ciclul I) și de master (Ciclul II)

ACTIVITĂŢI:

 • Elaborarea regulamentelor, proiectelor de ordine privind organizarea şi realizarea procesului de studii, precum şi a proiectelor de dezvoltare a sistemului învăţământului universitar
 • Asistență în formarea statelor de funcţii
 • Organizarea examenului de licenţă și master, conferirea calificărilor, completarea diplomelor absolvenţilor
 • Monitorizarea sesiunilor ordinare si a evaluări studentilor/masteranzilor; analiza rezultatelor sesiunilor de examinare
 • Participarea la perfectarea raportului anual al activităţii Universităţii de Stat din Moldova
 • Elaborarea ordinelor de înmatriculare, promovare şi admitere la examenul de licenţă/ master şi de conferire a titlului
 • Monitorizarea procesului de transfer, restabilire, exmatriculare, acordare a concediului academic
 • Examinarea şi verificarea aplicării actelor normative emise de MECC şi de organele de conducere ale USM cu privire la realizarea procesului didactic
 • Admiterea la susţinerea examenului de licentă şi a tezei de master; conferirea titlului şi înmânarea diplomelor de Master, de Licenta, de studii superioare universitare, a Suplimentului la Diplomă, conform prevederilor Procesului de la Bologna
 • Procesarea dinamicii efectivului de studenţi: înmatriculare, exmatriculare, restabilire, transfer, concediu academic etc.
 • Normarea activităţii didactice
 • Elaborarea statelor de funcţii
 • Monitorizarea realizării sarcinii didactice
 • Monitorizarea orarului și a activității didactice la învăţământul cu frecvenţa la zi şi cu frecvenţa redusă
 • Monitorizarea executării orarului examenelor în sesiunile ordinare şi suplimentare;
 • Gestionarea fondului de săli
 • Examinarea şi verificarea aplicării actelor normative emise de MECC şi organele de conducere ale USM cu privire la realizarea procesului didactic
 • Elaborarea regulamentelor, proiectelor de ordine privind organizarea şi realizarea procesului de studii, precum şi a proiectelor de dezvoltare a sistemului învăţământului universitar
 • Perfectarea ordinelor, actelor şi documentelor ce vizează procesul de studii (înmatriculare, restabilire, transfer, exmatriculare, mobilitate academică ş.a.)
 • Perfectarea ordinelor, actelor şi documentelor ce vizează procesul de studii pentru cetăţenii străini
 • Asigurarea comisiilor de licenţă şi de evaluare a tezelor de master cu documentele necesare (ordine, scrisori pentru preşedinţii comisiilor ş.a)

Tatiana NAIZAMBAEV, specialist principal  

DATE DE CONTACT

Adresa: str. A.Mateevici 60, blocul central, biroul 225

Tel: 022242443

tatiana.nazambaev@usm.md

biroul 225

ACTIVITĂŢI:

 • Asistență privind procedura de recunoaștere și echivalare a calificărilor obținute în străinătate;
 • Monitorizarea borderourilor de examinare la învățământul cu frecvență, învățământul cu frecvență redusă și master;
 • Verificarea ordinelor de promovare a studenților în următorul an de studii;
 • Verificarea ordinelor de admitere la susținerea tezelor de licență/master și de conferire a titlului;
 • Pregătirea documentației pentru organizarea și desfășurarea admiterii la studii superioare de licență și la studii superioare de master;
 • Primirea și verificarea actelor de la comisia de admitere și transmiterea acestora în Secția resurse umane.

Aurelia RÎBALCENCOspecialist principal

DATE DE CONTACT

Adresa: str. A.Mateevici 60, blocul central, biroul 230

Tel: +373 22 241 061

ACTIVITĂŢI:

 • Monitorizarea procesului didactic la învăţământ cu frecvenţă redusă
 • Verificarea graficelor procesului de învăţământ cu frecvenţă redusă conform  planurilor de studii;
 • Supravegherea orarului sesiunilor ordinare şi sesiunilor de recuperare la învăţămînt cu frecvenţă redusă
 • Verificarea demersurilor de la facultăti privind eliberarea borderourilor de examinare
 • Monitorizarea borderourilor de examinare la învăţământul cu frecvenţă redusă
 • Verificarea adeverinţelor academice eliberate studenţilor.
 • Eliberarea confirmărilor de studii a studenţilor, confirmărilor diplomelor de licenţă, diplomelor de master şi diplomelor de bacalaureat.

Tatiana CLIMA, specialist principal

DATE DE CONTACT

Adresa: str. A.Mateevici 60, blocul central, biroul 230

Tel: +373 22 241 061

ACTIVITĂŢI:

 • Eliberarea borderourilor la sesiunile ordinare şi suplimentare, precum şi prelucrarea computaţională a situaţiei academice – învăţământul cu frecventă redusă
 • Eliberarea borderourilor individuale ale studenților.
 • Coordonarea și monitorizarea completării Registrului electronic al reușiteti academic la frecvență redusă

Ludmila TOMULET, specialist principal

DATE DE CONTACT

Adresa: str. A.Mateevici 60, blocul central, biroul 230a

Tel: +373 22 241 061

ACTIVITĂŢI:

 • Pregătirea documentelor pentru examenul de licenţă/ master
 • Monitorizarea realizării prevederilor orarului de sustinere a examenului de licenţă / a tezelor de master
 • Monitorizarea eliberări actelor de studii (diplome de licenţă, certificate, carnete de note şi de student, diplome de bacalaureat).
 • Eliberarea duplicatelor actelor de studii.

Natalia LÎSIKOVAspecialist principal

DATE DE CONTACT

Adresa: str. A.Mateevici 60, blocul central, biroul 318

ACTIVITĂŢI:

 • Gestiunea bazei de date CRD.USM.MD
 • Elaborarea rapoartelor privind contingentul de studenţi
 • Elaborarea programelor pentru rapoarte statistice, dinamice.

Lilia BOTNARENCO, specialist principal

DATE DE CONTACT

Adresa: str. A.Mateevici 60, blocul central, biroul 318

ACTIVITĂŢI:

 • Elaborarea şi eliberarea borderourilor la sesiunile ordinare, sesiunile de recuperare, sesiunile de promovare
 • Prelucrarea datelor
 • Introducerea fişelor acdemice ale studenţilor (secţia ZI) şi a masteranzilor în baza Dispoziţiilor de Nostrificare şi Echivalare a notelor şi a creditelor acumulate pentru studenţii şi masteranzii restabiliţi etc.
 • Formarea grupelor academice, opţionale, speciale (pentru elaborarea tabelelor de examinare)
 • Coordonarea și monitorizarea completării Registrului electronic al reușiteti academic la Ciclul I, (cu frecvență) și Ciclul II

Universitatea de Stat din Moldova 2024 © All Rights Reserved