Mariana Toacă, doctor, lector universitar,
Șefa Secției Studii

Igor VERLAN, dr. conf. univ., 

Șef adjunct

DATE DE CONTACT

Adresa: str. A.Mateevici 60, blocul central,

biroul 223/225

Tel: +373 22 242 443

Fax: +373 24 244 248

mariana.toaca@usm.md

igor.verlan@usm.md

MISIUNEA: Organizarea studiilor superioare de licență (Ciclul I) și de master (Ciclul II)

ACTIVITĂŢI:

 • Elaborarea regulamentelor, proiectelor de ordine privind organizarea şi realizarea procesului de studii, precum şi a proiectelor de dezvoltare a sistemului învăţământului universitar
 • Asistență în formarea statelor de funcţii
 • Organizarea examenului de licenţă și master, conferirea calificărilor, completarea diplomelor absolvenţilor
 • Monitorizarea sesiunilor ordinare si a evaluări studentilor/masteranzilor; analiza rezultatelor sesiunilor de examinare
 • Participarea la perfectarea raportului anual al activităţii Universităţii de Stat din Moldova
 • Elaborarea ordinelor de înmatriculare, promovare şi admitere la examenul de licenţă/ master şi de conferire a titlului
 • Monitorizarea procesului de transfer, restabilire, exmatriculare, acordare a concediului academic
 • Examinarea şi verificarea aplicării actelor normative emise de MECC şi de organele de conducere ale USM cu privire la realizarea procesului didactic
 • Admiterea la susţinerea examenului de licentă şi a tezei de master; conferirea titlului şi înmânarea diplomelor de Master, de Licenta, de studii superioare universitare, a Suplimentului la Diplomă, conform prevederilor Procesului de la Bologna
 • Procesarea dinamicii efectivului de studenţi: înmatriculare, exmatriculare, restabilire, transfer, concediu academic etc.
 • Normarea activităţii didactice
 • Elaborarea statelor de funcţii
 • Monitorizarea realizării sarcinii didactice
 • Monitorizarea orarului și a activității didactice la învăţământul cu frecvenţa la zi şi cu frecvenţa redusă
 • Monitorizarea executării orarului examenelor în sesiunile ordinare şi suplimentare;
 • Gestionarea fondului de săli
 • Examinarea şi verificarea aplicării actelor normative emise de MECC şi organele de conducere ale USM cu privire la realizarea procesului didactic
 • Elaborarea regulamentelor, proiectelor de ordine privind organizarea şi realizarea procesului de studii, precum şi a proiectelor de dezvoltare a sistemului învăţământului universitar

 

Victoria GALESCO, specialist principal

 

Natalia PÎNZARU, specialist principal

DATE DE CONTACT

Adresa: str. A.Mateevici 60, blocul central, biroul 227

Tel: +373 22 242 443 

ACTIVITĂŢI:

 • Repartizarea sălilor de studii şi asigurarea procesului didactic
 • Întocmirea orarului activităţii didactice la învăţământul cu frecvenţă la zi şi masterat în sesiunile ordinare, suplimentare şi a examenelor de absolvire (învăţământ cu frecvenţă la zi, învăţământ cu frecvenţă redusă şi masterat)
 • Monitorizarea borderourilor de examinare la învăţământul cu frecvenţă la zi şi masterat
 • Perfectarea ordinelor, actelor şi documentelor ce vizează procesul de studii (înmatriculare, restabilire, transfer, exmatriculare, mobilitate academică ş.a.)
 • Perfectarea ordinelor, actelor şi documentelor ce vizează procesul de studii pentru cetăţenii străini
 • Asigurarea comisiilor de licenţă şi de evaluare a tezelor de master cu documentele necesare (ordine, scrisori pentru preşedinţii comisiilor ş.a)
 • Pregătirea documentaţiei pentru organizarea şi desfăşurarea admiterii la studii superioare de licenţă şi la studii superioare de masterat
 • Primirea, verificarea actelor de la comisia de admitere şi transmiterea acestora (în baza proiectelor de ordine, eliberate de Secţia Planificare şi Finanţe) în Secţia Resurse Umane.

 

Aurelia RÎBALCENCOspecialist principal

DATE DE CONTACT

Adresa: str. A.Mateevici 60, blocul central, biroul 230

Tel: +373 22 241 061

ACTIVITĂŢI:

 • Monitorizarea procesului didactic la învăţământ cu frecvenţă redusă
 • Verificarea graficelor procesului de învăţământ cu frecvenţă redusă conform  planurilor de studii;
 • Supravegherea orarului sesiunilor ordinare şi sesiunilor de recuperare la învăţămînt cu frecvenţă redusă
 • Verificarea demersurilor de la facultăti privind eliberarea borderourilor de examinare
 • Monitorizarea borderourilor de examinare la învăţământul cu frecvenţă redusă
 • Verificarea adeverinţelor academice eliberate studenţilor.
 • Eliberarea confirmărilor de studii a studenţilor, confirmărilor diplomelor de licenţă, diplomelor de master şi diplomelor de bacalaureat.

 

Tatiana CLIMA, specialist principal

DATE DE CONTACT

Adresa: str. A.Mateevici 60, blocul central, biroul 230

Tel: +373 22 241 061

ACTIVITĂŢI:

 • Eliberarea borderourilor la sesiunile ordinare şi suplimentare, precum şi prelucrarea computaţională a situaţiei academice – învăţământul cu frecventă redusă
 • Eliberarea borderourilor individuale ale studenților.
 • Coordonarea și monitorizarea completării Registrului electronic al reușiteti academic la frecvență redusă

 

Ludmila TOMULET, specialist principal

DATE DE CONTACT

Adresa: str. A.Mateevici 60, blocul central, biroul 230a

Tel: +373 22 241 061

ACTIVITĂŢI:

 • Pregătirea documentelor pentru examenul de licenţă/ master
 • Monitorizarea realizării prevederilor orarului de sustinere a examenului de licenţă / a tezelor de master
 • Monitorizarea eliberări actelor de studii (diplome de licenţă, certificate, carnete de note şi de student, diplome de bacalaureat).
 • Eliberarea duplicatelor actelor de studii.

 

Natalia LÎSIKOVAspecialist principal

DATE DE CONTACT

Adresa: str. A.Mateevici 60, blocul central, biroul 318

ACTIVITĂŢI:

 • Gestiunea bazei de date CRD.USM.MD
 • Elaborarea rapoartelor privind contingentul de studenţi
 • Elaborarea programelor pentru rapoarte statistice, dinamice.

 

Lilia BOTNARENCO, specialist principal

DATE DE CONTACT

Adresa: str. A.Mateevici 60, blocul central, biroul 318

ACTIVITĂŢI:

 • Elaborarea şi eliberarea borderourilor la sesiunile ordinare, sesiunile de recuperare, sesiunile de promovare
 • Prelucrarea datelor
 • Introducerea fişelor acdemice ale studenţilor (secţia ZI) şi a masteranzilor în baza Dispoziţiilor de Nostrificare şi Echivalare a notelor şi a creditelor acumulate pentru studenţii şi masteranzii restabiliţi etc.
 • Formarea grupelor academice, opţionale, speciale (pentru elaborarea tabelelor de examinare)
 • Coordonarea și monitorizarea completării Registrului electronic al reușiteti academic la Ciclul I, (cu frecvență) și Ciclul II

Universitatea de Stat din Moldova 2023 © All Rights Reserved