Descriere

În scopul utilizării eficiente a mijloacelor financiare alocate pentru acoperirea necesităţilor de achiziţie a bunurilor, lucrărilor şi serviciilor privind asigurarea activităţii de serviciu la nivelul cuvenit al Universităţii de Stat din Moldova, a fost creat un grup de lucru pentru achiziții de bunuri, servicii și lucrări conform ordinului nr. 07 din 17.01.2020.

Grupul de lucru îşi îndeplinește obligaţiunile pentru achiziţii în conformitate cu Legea nr.131 din 03.07.2015 privind achiziţiile publice (monitorul Oficial Nr. 424-429) şi cu prevederile Regulamentului cu privire la activitatea grupului de lucru pentru achiziţii, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.667 din 27.05.2016 (Monitorul Oficial Nr.150).

Responsabilități

 • concretizează necesarul achiziţionării bunurilor, lucrărilor şi serviciilor pentru USM, coordonîndu-le cu mijloacele financiare planificate, de comun cu membrii grupului de lucru aspect financiar;
 • elaborează planul de achiziţii şi asigură îndeplinirea acestuia;
 • asigură întocmirea şi înaintarea spre publicare a anunţului de intenţie privind achiziţiile prevăzute şi publicarea anunţurilor cu privire la organizarea licitaţiilor publice şi a concursurilor prin cererea ofertelor de preţ în Buletinul Achiziţiilor Publice, după necesitate;
 • coordonează iniţierea procedurii de achiziţie (în baza demersurilor adresate conducerii USM privind necesarul de achiziţii), parametrii tehnici şi cantitativi ai obiectului achiziţiilor;
 • asigură elaborarea documentelor de licitaţie şi altor documente de atragere a ofertelor;
 • asigură semnarea de către întreg grupul de lucru pentru achiziţii a declaraţiei de confidenţialitate şi imparţialitate;
 • participă la evaluarea ofertelor înaintînd propuneri de rigoare;
 • examinează ofertele în mod confidenţial şi nu divulgă informaţia privind evaluarea şi compararea ofertelor persoanelor neimplicate oficial în aceste proceduri sau ofertanţilor;
 • asigură întocmirea şi păstrarea contractelor şi dosarelor de achiziţie publică;
 • vizează contractele, dările de seamă şi alte documente adiţionale privind achiziţiile publice;
 • monitorizează executarea prevederilor contractuale în termenele stabilite;
 • previne neexecutarea în termen a prevederilor contractuale;
 • în cazul neexecutării în termen de către părţi a prevederilor contractuale, înaintează demers/notă către conducerea USM cu descrierea motivelor neexecutării.

CONTACTE

Tel: +373 22 241 240

E-mail: achizitii.usm@gmail.com

Universitatea de Stat din Moldova 2024 © All Rights Reserved