Consiliul Ştiinţific este organul colectiv de conducere care: 1) coordonează activitatea de doctorat și gestionează studiile doctorale; 2) oferă suport instituţional, administrativ şi logistic şcolilor doctorale; 3) examinează şi recomandă spre publicare lucrările ştiinţifice elaborate în cadrul Universității de Stat din Moldova. Activitatea Consiliului Ştiinţific este gestionată de Preşedintele Consiliului Ştiinţific şi coordonată de Rectorul USM. Durata mandatului membrilor Consiliului Ştiinţific este de 5 ani, fiind sincronizată cu durata mandatului Preşedintelui Consiliului Știinţific.

Georgeta STEPANOV,

Președinte al Consiliului Științific

Date de contact:

Adresa: Republica Moldova, Chișinău, MD-2009, str. Alexe Mateevici, 60, bloc IV, birou 128

Telefon:

+373 067560439

+373 067 560412

Email: georgeta.stepanov@usm.md

Membrii Consiliului Științific

Mandat 2021-2026

CONSILIUL ŞTIINŢIFIC ARE URMĂTOARELE ATRIBUŢII:

  • elaborează, avizează și prezintă spre aprobare Senatului USM strategii de dezvoltare a studiilor de doctorat; regulamente și metodologii instituţionale, alte documente strategice;
  • adoptă decizii cu referire la: a) înfiinţarea, divizarea, comasarea sau desfiinţarea şcolilor doctorale; b) organizarea și asigurarea calităţii studiilor superioare de doctorat; c) evaluarea periodică a şcolilor doctorale şi a conducătorilor de doctorat;
  • monitorizează activitatea şcolilor doctorale și a directorilor acestora;
  • aprobă strategiile și regulamentele interne ale şcolilor doctorale; planurile de învățământ ale programelor de doctorat; modelul-cadru de convenţii de cotutelă de doctorat al şcolilor doctorale; criteriile de evaluare internă a şcolilor doctorale; actele, acordurile şi parteneriatele privind colaborările instituţionale, naționale și internaționale; rezultatele cercetărilor postdoctorale;
  • elaborează, în coordonare cu serviciile economice, propuneri vizând taxele la studiile superioare de doctorat şi le prezintă spre aprobare CDSI;
  • organizează admiterea la studiile de doctorat de comun acord cu Oficiul Studii Doctorat și Postdoctorat (OSDPD) şi cu şcolile doctorale;
  • examinează şi recomandă spre publicare lucrările ştiinţifice elaborate în cadrul USM;
  • exercită alte atribuţii, ce derivă din actele normative în vigoare.

Regulamentul instituțional privind funcționarea Consiliului  Științific al Universității de Stat din Moldova

Planul de activitate a Consiliului Științific al Universității de Stat din Moldova pentru anul academic 2022-2023

Regulamentul instituțional privind organizarea și desfășurarea alegerilor în Consiliul Științific

Planul de activitate al Consiliului Științific pentru anul academic 2023-2024

Universitatea de Stat din Moldova 2024 © All Rights Reserved